ΕΟΠΥΥ: Έλεγχοι από ιδιωτικές εταιρείες και «χρυσό» μπόνους 4 εκατ. ευρώ στους εργαζόμενους

Ελέγχους σε όσους παρέχουν υπηρεσίες αλλά με ιδιωτικές εταιρείες, σχεδιάζει ο ΕΟΠΥΥ, έλεγχοι που θα αποδειχθούν ιδιαιτέρως κερδοφόροι για τους εργαζόμενους του Οργανισμού.

Με βάση τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρείες το έργο του ελέγχου ώστε να διαπιστώνονται τυχόν παραβατικές συμπεριφορές.

Από τις ποινές και τα πρόστιμα που θα προκύψουν θα ευνοηθούν δεόντως οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ καθώς μπορεί να λάβουν «μπόνους» έως και 4 εκατ. ευρώ.

Ο Οργανισμός, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο μπορεί να διαθέσει ακόμη και 2 εκατ. ευρώ προκειμένου να …ενημερώσει τους ασφαλισμένους για τις δράσεις του.
Τι προβλέπεται για τους ελέγχους του ΕΟΠΥΥ

Συγκεκριμένα ιδιωτικές εταιρείες ή απλά ιδιώτες φυσικά πρόσωπα, θα μπορούν να «ξεσκονίζουν» τις υποβολές των παρόχων, όσα δηλαδή δηλώνουν ότι δικαιούνται από τον Οργανισμό από τις υπηρεσίες που παρείχαν, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν παρανομήσει.

Οι έλεγχοι μπορούν να είναι είτε με τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα είτε και επιτόπου. Τα ποσά που θα προκύπτουν θα διατίθενται για αναπτυξιακούς λόγους του ΕΟΠΥΥ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν μπόνους.

Διαβάστε αναλυτικά το επίμαχο άρθρο:

“Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφαρμόζει ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει και να αποτρέψει παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των παρόχων του. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο σε πραγματικό χρόνο με επιτόπιες επισκέψεις στους παρόχους και απομακρυσμένα με χρήση νέων τεχνολογιών όσο και εκ των υστέρων με έλεγχο των δικαιολογητικών και με χρήση νέων τεχνολογιών και στατιστικής μεθοδολογίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η διενέργεια των ελέγχων δύναται να ανατίθεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εξειδικεύονται σε τέτοιους ελέγχους, και να καθορίζεται το ποσοστό επί της υποβαλλόμενης δαπάνης έκαστου παρόχου για το οποίο διενεργούνται οι έλεγχοι.

Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου δύναται να καθορίζεται σε ποσοστό έως και εκατό τοις εκατό (100%) της υποβαλλόμενης δαπάνης έκαστου παρόχου. Στα πλαίσια των προηγούμενων εδαφίων δημιουργείται και τηρείται στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικός φάκελος δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου. Ο δικαιούχος περίθαλψης έχει άμεση πρόσβαση στις δαπάνες που τον αφορούν, κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησής του που διενεργείται από εξουσιοδοτημένους φορείς, και δυνατότητα αμφισβήτησης αυτών σε περίπτωση μη πραγματοποιήσεώς τους.

Η επεξεργασία των δεδομένων υπόκειται σε κατάλληλα και ειδικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 679/2016) και αποσκοπεί στην πραγματική παροχή υγειονομικής περίθαλψης, στην πραγματική πρόσβαση όλων σε αυτήν, στη διασφάλιση των πόρων που διατίθενται για την υγειονομική περίθαλψη, τον έλεγχο των δαπανών και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης.

Η επεξεργασία δεδομένων σχετικών με την υγεία για λόγους δημόσιου συμφέροντος δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από τρίτους, όπως εργοδότες ή ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες.
Τα ποσά από τις ποινές του ΕΟΠΥΥ

Τα ποσά που προκύπτουν από ποινές ή εκπτώσεις βάσει των ελέγχων εισπράττονται ή συμψηφίζονται και εν συνεχεία κατανέμονται σε ειδικό ΚΑΕ ο οποίος, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ετήσια βάση για αναπτυξιακούς σκοπούς του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση: α) κατ’ ανώτατο όριο τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ, διανέμεται στο προσωπικό του Οργανισμού, ανάλογα με τη θέση, το βαθμό του, καθώς και το βαθμό συμμετοχής του τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των νέων μεθοδολογιών ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων,

β) κατ’ ανώτατο όριο δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, αξιοποιείται για την προαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους του σε δεδομένη χρονική περίοδο,

γ) κατ’ ανώτατο όριο τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των υποδομών του Οργανισμού τόσο σε νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με τον έλεγχο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις,

δ) κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) καλύπτει υποχρεώσεις του Οργανισμού προς την Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.Πε. και

ε) κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανισμού. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ καθορίζεται το κατά τα ανωτέρω διανεμόμενο στο προσωπικό ποσό, οι προϋποθέσεις λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης δ ́ της παρούσας παραγράφου. Η ισχύς του προηγούμενου
εδαφίου αρχίζει στις 28.2.2017.».

 

 

Πηγή: https://www.healthreport.gr/