ΕΟΠΥΥ: Επανακοστολογεί Ιατροτεχνολογικό Υλικό και Σκευάσματα Ειδικής διατροφής

Στην επανακοστολόγηση Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού  Υλικού  και  Σκευασμάτων  Ειδικής Διατροφής, προχωρά  ο ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα θα εφαρμόσει νέους κανόνες και διαδικασίες για την αποζημίωσή τους από τον Οργανισμό. Όπως προκύπτει από απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, δημιουργείται νέο τμήμα «Σχεδιασμού  Παροχών,  κοστολόγησης – τιμολόγησης  Ιατροτεχνολογικού,  Υγειονομικού  Υλικού  και  Σκευασμάτων  Ειδικής Διατροφής» στην Διεύθυνση Στρατηγικού.

Το νέο τμήμα θα αναλάβει:

α) σχεδιασμό,  επιμέλεια  και εποπτεία  της  παροχής  και  της  αποζημίωσης ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού καθώς και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής, μέσω και της εισαγωγής κανόνων και διαδικασιών, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και των διαδικασιών παροχής στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

β)  μέριμνα  για  την  ανάπτυξη,  τήρηση,  εποπτεία  και  διαχείριση  του Μητρώου Αποζημιούμενων  Προϊόντων  ΕΟΠΥΥ και  για  την  υποβολή  προς  τη  διοίκηση  προτάσεων βελτίωσης  (ή ανάπτυξης  νέων  εφαρμογών)  της  εφαρμογής  ή/και  των  ακολουθούμενων διοικητικών διαδικασιών.

γ)  Παρακολουθεί  και  συντονίζει  την  ομάδα  εργασίας  που  θα  συσταθεί  για  την αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  για  τα  προϊόντα  που  έχουν  εισαχθεί  στο  Μητρώο.  Παρακολουθεί την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών του μητρώου.

δ) Λαμβάνει αιτήματα ή ενστάσεις που έχουν υποβληθεί από εισαγωγείς/κατασκευαστές στον Οργανισμό και αφορούν σε θέματα μητρώου και να εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Οργανισμού. Εισηγείται στο ΔΣ την κοστολόγηση των προϊόντων, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ε) Μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων αρμόδιου οργάνου, όπου αυτό απαιτείται για την διεκπεραίωση  αιτημάτων  ασφαλισμένων  που  αφορούν  παροχές  σε  ιατροτεχνολογικό  και υγειονομικό υλικό.

στ) Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες φορέων του Υπουργείου Υγείας καθώς και με τους Ευρωπαϊκούς φορείς και δίκτυα σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

Πηγη:http://www.healthview.gr