ΕΟΠΥΥ: Περί επιμερισμού ποσών rebate και clawback

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ εγκρίνει τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τον υπολογισμό του clawback 2017, για τις περιπτώσεις των παρόχων όπου η υποβαλλόμενη δαπάνη τους, περιλαμβάνει και προκληθείσα δαπάνη περισσότερων από μίας υποκατηγορίας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας.
Όπως εξηγείται στην απόφαση, για αυτές τις περιπτώσεις τα ποσά rebate και περικοπής κάθε παρόχου (όπως έχουν προσδιοριστεί βάση της Υ.Α. Γ3γ/Γ.Π.58976 και της Κ.Υ.Α. Β2β/οικ.38642 αντίστοιχα), “επιμερίζονται σε κάθε υποκατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας της Γ3γ/37400 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με βάση την ποσοστιαία αναλογία δαπάνης της υποκατηγορίας επί της αρχικά υποβαλλόμενης δαπάνης κάθε παρόχου”.
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr