ΕΟΠΥΥ προς γιατρούς: Πως θα κάνετε αίτηση στο πρόγραμμα προσωπικός ιατρός

Η ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με Προσωπικούς Ιατρούς αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Η διαδικασία της σύναψης σύμβασης θα γίνεται ψηφιακά.

Τα αιτήματα θα γίνονται δεκτά έως τις 31 Ιουλίου.Η πρόσκληση αφορά ιατρικές ειδικότητες Γενικής, Οικογενειακής Ιατρικής και εσωτερικής Παθολογίας για τον εγγεγραμμένο πληθυσμό. Όσοι ιατροί επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα μπορούν να εύκολα να ακολουθήσουν την ψηφιακή διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω της εφαρμογής EOPYY.eContracts (ψηφιακές συμβάσεις). Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, κάθε ενδιαφερόμενος ιατρός των ανωτέρω ειδικοτήτων καταθέτει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικό αίτημα σύναψης σύμβασης στη Διεύθυνση Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ μέσω της διαδικτυακής πύλης ιστοσελίδας https://personaldoctors.eopyy.gov.gr/

Ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι στην ιστοσελίδα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες υποβολής αιτήματος, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ψηφιακής μορφής):

  1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Πιστοποιητικό οικείου Ιατρικού Συλλόγου της χώρας.
  3. Άδεια/Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου στην ελληνική επικράτεια.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση, των προϋποθέσεων ΕΚΠΥ (άρθρο 1, ΦΕΚ 4949/Β/1.11.2018) (μέσω gov.gr)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι τακτικός υπάλληλος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ‘α ή β΄ βαθμού ή Ανεξάρτητων Αρχών με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 και ότι δεν λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή από σχέση συνεργασίας με το δημόσιο.(μέσω gov.gr)

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ θα πραγματοποιεί  προσυμβατικό έλεγχο δικαιολογητικών. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ιατρός και το έντυπο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ» εκδίδεται από την πλατφόρμα EOPYY.eContracts με προσυμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία και τίθεται στη διάθεση του ιατρού προς υπογραφή.

Σημειώνεται ότι η υπογραφή της σύμβασης από τον ιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr (Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου link: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou ). Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ιατρός μεταφορτώνει (upload) την ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμβαση στην πλατφόρμα EOPYY.eContracts οπότε και η διαδικασία ολοκληρώνεται κατόπιν της ψηφιακής υπογραφής της σύμβασης από τον ΕΟΠΥΥ.

Από τον ΕΟΠΥΥ τονίζεται ότι οι αιτούντες χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους. Για τεχνικά προβλήματα ο ενδιαφερόμενος ιατρός μπορεί να απευθύνει ηλεκτρονικά ερωτήματα στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ.

Ο γιατρός εφόσον υποβάλλει την αίτηση  μπορεί να προεικονίσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο  με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την ψηφιακά υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση, δεν απαιτείται να αποστέλλονται στον ΕΟΠΥΥ.  Όμως, σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας δηλωμένων στοιχείων μετά την υπογραφή της σύμβασης, πέραν των προαναφερθέντων συνεπειών, ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καταγγείλει τη συναφθείσα σύμβαση.

 

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/