Επένδυση 5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του ΕΟΠΥΥ

Ο οργανισμός προκήρυξε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την υλοποίηση του Έργου «Ανάπτυξη νέων εφαρμογών και επέκταση λειτουργικότητας ΟΠΣ».
Με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας (businesscontinuity) της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του και την πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο υλοποίησής τους, ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε την προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού (εδώ). Ο οργανισμός επιδιώκει την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του, και στοχεύει στην επένδυση ποσού 3.979.838,72 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (4.935.000,01 ευρώ με ΦΠΑ), για χρονικό διάστημα 36 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Πλαίσιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των ετών 2018, 2019, 2020 και 2021.
Όπως σημειώνει η διοίκηση του οργανισμού, με την υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου ο ΕΟΠΥΥ αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:
• Ταχύτερη ικανοποίηση αιτημάτων επιχειρησιακών αλλαγών των θεσμικά αρμόδιων φορέων που συνεπάγονται παρεμβάσεις / τροποποιήσεις / εμπλουτισμό της λειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων
• Συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία και προσαρμογή στις συνεχώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες θεσμικές απαιτήσεις
• Αύξηση εύρους και επιπέδου υποστήριξης και ικανοποίησης των χρηστών του συστήματος
• Διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου διαθεσιμότητας και απόκρισης του πληροφοριακού συστήματος, με άμεση ανταπόκριση (σε πραγματικό χρόνο) σε απρόσμενες και απρόβλεπτες μεταβολές στη χρήση του
• Βελτιστοποίηση διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που έχουν δεσμευτεί για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος σε επίπεδο υποδομών
• Αύξηση του επιπέδου ασφάλειας του συστήματος και του επιπέδου ετοιμότητας διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων από πλευράς του οργανισμού
ΕΟΠΥΥ
Στον ΕΟΠΥΥ, από την έναρξη της λειτουργίας του έως και σήμερα, έχει αναπτυχθεί μια σειρά εφαρμογών με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών του αναγκών. Το πληροφοριακό σύστημα χωρίζεται σε δυο μεγάλες ενότητες:
1. Εφαρμογές που αφορούν στη διαχείριση και εξυπηρέτηση των εξωτερικών χρηστών (Ιατροί , Πάροχοι, Φαρμακευτικές Εταιρείες κλπ),
2. Εφαρμογές που αφορούν στη διαχείριση και εξυπηρέτηση των εσωτερικών χρηστών (Κεντρική Υπηρεσία , ΠΕΔΙ)
Τα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού λειτουργούν σε κεντρικό εξοπλισμό που διατίθεται από τον ΕΦΚΑ (collocation) ενώ σε υλοποίηση βρίσκεται εξειδικευμένη δράση προμήθειας και εγκατάστασης κεντρικού υπολογιστικού κέντρου (datacenter), στο οποίο θα μετεγκατασταθεί το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού.
Η παραγωγική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων στηρίζεται σε μια σειρά από υποστηρικτικές και ενισχυτικές υπηρεσίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου αφενός να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία, διαθεσιμότητα και απόκριση του συστήματος και αφετέρου να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής του σε νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις που προκύπτουν για διάφορους λόγους, (πχ λόγω αλλαγών στο επιχειρησιακό καθεστώς, ή λόγω ενσωμάτωσης παρατηρήσεων χρηστών).
Είναι σαφές ότι η ολοένα αυξανόμενη χρήση του συστήματος (τόσο σε εύρος λειτουργιών όσο και σε πλήθος χρηστών και συναλλαγών), το δυναμικά μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον των σχετικών διαδικασιών, αλλά και η κρισιμότητα των λειτουργιών που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, απαιτούν την αδιάλειπτη, ασφαλή, ευρεία, αξιόπιστη, ευέλικτη και ποιοτική συντήρηση, επέκταση και λειτουργία των πληροφοριακών του συστημάτων.
Big Data
Συνολικά υπάρχουν 5 μεγάλες κατηγορίες (Κεντρικό ΟΠΣ, ΚΜΕΣ, e-ΔΑΠΥ, EOPYY.Net και Λοιπές Εφαρμογές / APIs) που περιλαμβάνουν 51 εφαρμογές και υποσυστήματα εκ των οποίων τα 50 είναι ήδη σε παραγωγική λειτουργία. Το μόνο υποσύστημα που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης είναι το «Πληροφοριακό σύστημα συγκέντρωσης, ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με χρήση στοχαστικών μοντέλων».
Σύμφωνα με τη σχετική περιγραφή η υλοποίηση του εν λόγω έργου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Συγκεκριμένα σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποίας θα επιτρέψει καταρχήν στα στελέχη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να αποκτήσουν εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες και ποιοτικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων και με την αξιοποίηση των δεικτών και των μεθοδολογιών μέτρησης της απόδοσης των παρόχων υγείας, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και η υποβοήθηση της διοίκησης, στη χάραξη πολιτικών και επιχειρησιακών πλάνων, την τεκμηρίωσή τους, τη συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής των πλάνων και των σχετικών αποκλίσεων, την αποτίμηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους και την αναθεώρηση των πλάνων όπου αυτό απαιτείται.
Επιπλέον, η στοχευμένη επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου του ΕΟΠΥΥ θα συνεισφέρει, επίσης, στον εξορθολογισμό των δαπανών και τον αποτελεσματικό έλεγχο της παραβατικότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Τέλος, η δυνατότητα διάθεσης της επεξεργασμένης πληροφορίας προς τρίτους φορείς για ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς σκοπούς αλλά και η πρόσβαση σε εξατομικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, θα βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και εξυπηρέτησης προς τους ασφαλισμένους.
Το έργο αφορά στην υιοθέτηση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προκειμένου:
I. Να δημιουργηθεί Πληροφοριακό σύστημα συγκέντρωσης, ομογενοποίησης και αποθήκευσης δεδομένων, μέσω του οποίου θα επιτευχθεί η ενοποίηση του συνόλου των δεδομένων που διαχειρίζεται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε κεντρικό αποθετήριο και η κατάλληλη προετοιμασία τους για επεξεργασία
II. Να υλοποιηθεί ειδικό σύστημα επεξεργασίας των δεδομένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με χρήση στοχαστικών μοντέλων, και
III. Να δημιουργηθεί μια Πλατφόρμα διάθεσης δεδομένων, μέσω της οποίας θα διατίθενται επεξεργασμένα subsets δεδομένων σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς ή ακόμη και πολίτες-ασφαλισμένους με την κατάλληλη διαβάθμιση πρόσβασης.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com