Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις για την υγεία στις 12 χώρες της ΕΕ

Από το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Xavier Prats Monné

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι ένας κύκλος συντονισμού της οικονομικής, δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής εντός της ΕΕ. Αποτελεί μέρος του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και σκοπός του είναι να βοηθά τις χώρες της ΕΕ να αποφεύγουν το υπερβολικό δημόσιο χρέος, να προλαμβάνει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, να στηρίζει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις κοινωνικές πολιτικές και να προωθεί την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

Για να συμβάλλει στην επίτευξη όλων αυτών των στόχων, η Επιτροπή αναλύει διεξοδικά για κάθε χώρα τα σχέδια προϋπολογισμού και τις μακροοικονομικές και διαθρωτικές αλλαγές σε διάφορους τομείς, και προτείνει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τους επόμενους 12-18 μήνες, ενώ στη συνέχεια παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησής τους. Λόγω της σημασίας των δαπανών για την υγεία -15% των συνολικών δημόσιων δαπανών – ως παράγοντα οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής συνοχής, τα θέματα που σχετίζονται με τα συστήματα υγείας περιλαμβάνονται από παλιά στο πεδίο που καλύπτει το Εξάμηνο.

Ειδικές ανά χώρα συστάσεις σχετικά με τα συστήματα υγείας διαβιβάστηκαν σε δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με τις συστάσεις αυτές πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να γίνουν βιώσιμα τα συστήματα υγείας, να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια περίθαλψη και να μειωθούν οι υψηλές ιδιωτικές πληρωμές που επιβαρύνουν τους πολίτες της ΕΕ. Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται σύνδεσμοι προς τις συστάσεις καθώς και προς άλλες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν είναι πρόθεση της Επιτροπής να απομονώσει τις χώρες που δεν συμμορφώνονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να προσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους, καθώς και να στηρίξουμε τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε τα συστήματα υγείας τους να γίνουν πιο αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά. Οι αναλύσεις και οι συστάσεις μας βασίζονται σε ενδελεχή αξιολόγηση της κατάστασης κάθε χώρας και ειδικότερα στις γνώσεις που μας παρέχει η πρωτοβουλία για την κατάσταση της Υγείας στην ΕΕ. (Βλέπε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες).

Λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των προκλήσεων σε αυτόν τον τομέα, χρειάζονται αρκετά χρόνια για να πάρουν μορφή οι αλλαγές και να δώσουν αποτελέσματα. Συνεπώς, οι συστάσεις λειτουργούν ως ισχυρή παρότρυνση για τη συνέχιση των προσπαθειών.

Οι προτάσεις σχετικά με τις ανά χώρα συστάσεις θα συζητηθούν στο Συμβούλιο, όπου οι χώρες της ΕΕ θα έχουν προθεσμία μέχρι τον Ιούλιο για να ψηφίσουν την τελική τους έγκριση. Εφόσον αυτές οι συστάσεις εγκριθούν, η εφαρμογή τους θα γίνει αντικείμενο παρακολούθησης και, στη συνέχεια, καταγραφής στις ανά χώρα εκθέσεις της Επιτροπής, οι οποίες αναμένεται να είναι έτοιμες τον Φεβρουάριο/Μάρτιο του 2019, καθώς και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που θα συντάξουν τα ίδια τα κράτη μέλη τον Απρίλιο του 2019. Τότε θα μπορεί και η Επιτροπή να προτείνει νέες συστάσεις, γύρω στον Μάιο του 2019. Είναι μια συνεχής διαδικασία καθώς προσπαθούμε συνεχώς να επιφέρουμε βελτιώσεις σε όλους τους τομείς, προς όφελος των πολιτών της ΕΕ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους διάφορα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για να υλοποιήσουν ευκολότερα τις συστάσεις.