Ε.Σ.Α.μεΑ.: Μεγάλα προβλήματα με τον ΕΟΠΥΥ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία έστειλε δύο επιστολές διαμαρτυρίας στον Υπουργό Υγείας.

Δύο επιστολές διαμαρτυρίας έστειλε την ίδια ημέρα η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στον υπουργό Υγείας, που αφορούν σε μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν άτομα με αναπηρία και χρόνια πάσχοντες, από τον ΕΟΠΥΥ.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ σημειώνει: ‘’Καταρχάς, επιχειρείται μία απαράδεκτη, έως και αντιδημοκρατική αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του προσχεδίου Νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ κλπ»: Η διάταξη του άρθρου 21 μειώνει το πλήθος των Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και ταυτόχρονο καταργεί την εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων, μεταξύ αυτών και της ΕΣΑμεΑ, στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων κοινωνικών εταίρων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εξυπηρετεί βασικές αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας φορέων που ανήκουν στο κράτος, όπως ο κοινωνικός διάλογος, η κοινωνική λογοδοσία και η διαφάνεια της λειτουργίας των φορέων αυτών. Για τον λόγο αυτό, μέχρι σήμερα, σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των μεγαλύτερων Οργανισμών, όπως ο e-ΕΦΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ, ο ΟΠΕΚΑ, έχει προβλέψει ο νομοθέτης τη συμμετοχή εκπροσώπων των αντιπροσωπευτικότερων τριτοβάθμιων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία – Ε.Σ.Α.μεΑ., ως η αντιπροσωπευτικότερη τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, με μέλη της περισσότερες από 500 οργανώσεις α’ και β’ βαθμού σε όλη την ελληνική επικράτεια, μετέχει με αιρετό εκπρόσωπό της στα Διοικητικά Συμβούλια όλων αυτών των μεγάλων Οργανισμών, εκπροσωπώντας τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, δηλαδή, εκπροσωπώντας ένα μεγάλο μέρος Ελληνίδων και Ελλήνων, των πλέον ευάλωτων πολιτών της χώρας.

Επιπλέον, με την πρόβλεψη του άρθρου 21 του προσχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας, η μη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με:

Τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017: «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ».

Τις Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην έκθεσή της για την εφαρμογή της Σύμβασης από την Ελλάδα, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 29 Οκτωβρίου 2019, όπου η Επιτροπή, σε ότι αφορά τον τομέα της Υγείας, συστήνει στη χώρα μας «Να παρακολουθεί αποτελεσματικά την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών υγείας από παρόχους υπηρεσιών υγείας στα άτομα με αναπηρία ότι γίνεται σε ίση βάση με τους άλλους» (παρ. 37β των Τελικών Παρατηρήσεων)».

Δίχως τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΥ δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των προαναφερθεισών απαιτήσεων και συστάσεων. Η ΕΣΑμεΑ ζητά την απόσυρση του άρθρου 21 ή τη συμπλήρωσή του με τη συμμετοχή της ΕΣΑμεΑ. Για τα λοιπά άρθρα η ΕΣΑμεΑ θα τοποθετηθεί συνολικά στη διαβούλευση.

Η ΕΣΑμεΑ διαμαρτύρεται για το ενδεχόμενο κλείσιμο των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ

Σε δεύτερη επιστολή της, η  ΕΣΑμεΑ ‘’διαμαρτύρεται έντονα για την πρόθεση του υπουργείου Υγείας, όπως τουλάχιστον αναφέρουν αρκετά δημοσιεύματα, να κλείσουν τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και να μεταφερθούν τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) στα ιδιωτικά φαρμακεία και στις φαρμακαποθήκες. Τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ εξυπηρετούν κατά μείζονα λόγο τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και τους ασθενείς που κάνουν χρήση φαρμάκων υψηλού κόστους με μηδενική συμμετοχή.

Στις σημερινές συνθήκες πανδημίας και  εκτόξευσης της ακρίβειας, ένα τέτοιο ενδεχόμενο  θα δημιουργούσε περαιτέρω δυσβάστακτα οικονομικά προβλήματα στους χρόνιους πάσχοντες, όπως είναι οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου, οι καρκινοπαθείς, οι ανοσοκατασταλμένοι, οι ρευματοπαθείς, οι πάσχοντες από ΣΚΠ και άλλοι, που λαμβάνουν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ τα φάρμακά τους.  Επιπλέον τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ λειτουργούν συμπληρωματικά των ιδιωτικών φαρμακείων έτσι ώστε ασθενείς και χρόνια πάσχοντες να μην ταλαιπωρούνται και μην τίθεται η ζωή τους σε κίνδυνο από ελλιπή πρόσβαση στην προμήθεια των απαραίτητων για αυτούς φαρμακευτικών παρασκευασμάτων.

Η ΕΣΑμεΑ εκφράζει για ακόμη μία φορά την αγανάκτησή της μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο που θα ταλαιπωρήσει ακόμη περισσότερο και θα επιβαρύνει οικονομικά επιπλέον μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες, χωρίς λόγο δεδομένου ότι οι μόνοι που θα έχουν όφελος από αυτό θα είναι οι παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων με τις επακόλουθες ελλείψεις και ότι άλλο αυτό συνεπάγεται.’’

 

 

Πηγη: https://www.iatronet.gr/