Ζητούνται ενδιαφερόμενοι με πτυχίο και εμπειρία για την επιτροπή αποζημίωσης φαρμάκων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, απευθύνει το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται συνολικά για 11 θέσεις και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση εντός 10 ημερών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση ή εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους τομείς της φαρμακολογίας, φαρμακοεπιδημιολογίας, αξιολόγησης κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους / αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας, Φαρμακοοικονομίας και κατάρτισης θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώων παθήσεων.

Κριτήρια

Ως τυπικό προσόν για την επιλογή των υποψηφίων ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ επιστημών υγείας ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνικών επιστημών ή ισότιμο τίτλο σποδών σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Για την αξιολόγηση της επιστημονικής εξειδίκευσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως α) η ιδιότητα μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο σαφές με το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης ή η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σποδών σε συναφή προς το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης γνωστικά αντικείμενα και β) οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά για θέματα συναφή με το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης. Συνεκτιμώνται επίσης κατά την αξιολόγηση της επιστημονικής εξειδίκευσης η κατοχή πρόσθετου πανεπιστημιακού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος σε συναφή προς το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης γνωστικά αντικείμενα.

Για την αξιολόγηση της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη ιδίως η συμμετοχή του υποψηφίου στη διεξαγωγή κλινικών μελετών ή ερευνητικών προγραμμάτων, η συμμετοχή του υποψηφίου σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών ή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και η συμμετοχή του υποψηφίου σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την κατάρτιση μητρώων παθήσεων ή η επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της φαρμακευτικής αγοράς.

Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Τους υποψηφίους αξιολογεί τριμελής Επιτροπή Επιλογής η οποία δύναται να τους καλέσει σε προφορική συνέντευξη , προκειμένου να αξιολογήσει εάν τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους παρέχουν εχέγγυα επαρκούς ανταπόκρισης στις ανάγκες της θέσης.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων και βιογραφικών των υποψηφίων, η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πίνακα κατάταξης με τους 3 επικρατέστερους υποψηφίους σε κάθε τομέα (συνολικά 18 υποψηφίους) και τον υποβάλλουν στον υπουργό Υγείας. Στη συνέχεια, ο υπουργός επιλέγει από τον πίνακα ισάριθμους με τις προ πλήρωση θέσεις υποψηφίους.

 

Πηγή:http://www.healthview.gr