Η διαδικασία επιλογής ειδικευμένων γιατρών στα Κέντρα Υγείας:Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής για θέσεις των Μονάδων Υγείας των ΔΥΠΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εγκύκλιο για τη διαδικασία επιλογής για θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας των Μονάδων Υγείας των ΔΥΠΕ, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Όπως διευκρινίζεται, για την κατάληψη των θέσεων των Κέντρων Υγείας απαραίτητο τυπικό προσόν είναι ο τίτλος ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος ιατρός με την ειδικότητα αυτή ή εφόσον αυτός δεν αποδεχτεί τον διορισμό του η θέση μπορεί να πληρωθεί με ιατρό άλλης ειδικότητας στην προκειμένη περίπτωση ειδικότητας Παθολογίας.

Επομένως, τονίζει η εγκύκλιος, η αξιολόγηση, μοριοδότηση και βαθμολόγηση των υποψηφίων επιβάλλεται να γίνεται μεταξύ των εχόντων τα ίδια τυπικά προσόντα. Συγκεκριμένα, όταν με την προκήρυξη κλήθηκαν και υποψήφιοι με το τυπικό προσόν της ειδικότητας της Παθολογίας θα λάβουν χώρα δυο αξιολογήσεις. Κατά την πρώτη οι έχοντες το τυπικό προσόν του τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και κατά τη δεύτερη οι έχοντες το τυπικό προσόν του τίτλου ειδικότητας της Παθολογίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η γραμματεία του Συμβουλίου Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ελέγχει όλα τα τυπικά δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποστηρίζουν το παραδεκτό ή μη της υποψηφιότητάς τους και συντάσσει κατάσταση μια ανά ειδικότητα για την κάθε θέση για τις μη παραδεκτές υποψηφιότητες που υποβάλλεται στο Συμβούλιο για επικύρωση και ακολούθως καταχωρεί τα στοιχεία των βιογραφικών όπως αναγράφονται στην αίτηση του κάθε υποψηφίου.

Κατά την διαδικασία μοριοδότησης και βαθμολόγησης των υποψηφίων το συμβούλιο προβαίνει στην αρχική μοριοδότηση των υποψηφίων ανά θέση, με βάση το βιογραφικό τους και τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, και στη σύνταξη αρχικού πίνακα μοριοδότησης ανά θέση και ανά ειδικότητα λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία, το επιστημονικό έργο και το εκπαιδευτικό έργο.

Συγκεκριμένα, συντάσσει αρχικό πίνακα μοριοδότησης στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι για την θέση που κατέχουν την ειδικότητα Γενικής Ιατρικής και ακολούθως αρχικό πίνακα μοριοδότησης στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι για την θέση που κατέχουν την ειδικότητα της Παθολογίας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και κατά την τελική μοριοδότηση και την σύνταξη τελικού πίνακα μοριοδότησης καθώς και την διαδικασία της συνέντευξης στην οποία καλούνται οι πέντε (5) πρώτοι ιατροί με την ειδικότητα Γενικής Ιατρικής και οι πέντε (5) πρώτοι ιατροί με την ειδικότητα της Παθολογίας για κάθε θέση.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την τελική μοριοδότηση για κάθε θέση και την δήλωση σειράς προτίμησης κάθε υποψηφίου επιλέγει ισάριθμους με τον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων ιατρούς με την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής ως πρώτους για την κάθε θέση (για κάθε θέση είναι διαφορετικός ο πρώτος) και συντάσσει πίνακα τελικής βαθμολογίας και κατάταξης που αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ..

Σε περίπτωση που ενδέχεται να συντρέχει κώλυμα ή να μην αποδεχτούν την θέση οι ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής μπορεί να προχωρήσει η πλήρωση της θέσης από τους ιατρούς που έχουν την ειδικότητα της Παθολογίας.

εγκυκλιος

Πηγη:https://www.healthview.gr ,https://www.ygeianet.gr/