Η εισήγηση ΟΟΣΑ για προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού – γιατρών και κάλυψη του κόστους

Στην περίπτωση που οι προσλήψεις νοσηλευτών έχουν δημοσιονομική επίπτωση, προτείνεται να αντισταθμιστεί με αυστηρότερο κανόνα αντικατάστασης των συνταξιοδοτούμενων γιατρών.
Αυξημένες προσλήψεις νοσηλευτών – ανάλογα με το δημοσιονομικό πλαίσιο – και μειωμένες προσλήψεις γιατρών, εισηγούνται οι ειδικοί του ΟΟΣΑ.
Στην έκθεση που παραδόθηκε στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Οικονομικών, περιλαμβάνονται μία σειρά από προτάσεις και για τον τομέα της Υγείας.

Οι ειδικοί του ΟΟΣΑ προτείνουν στοχευμένες περικοπές στις δαπάνες Υγείας, με αυξημένη διείσδυση γενοσήμων φαρμάκων και μείωση του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων.

Ο κανόνας – αναφέρουν – που επιβάλλει την αντικατάσταση μόνο ενός στους πέντε συνταξιοδοτούμενους υπαλλήλους, θα πρέπει να χαλαρώνει στην περίπτωση του νοσηλευτικού προσωπικού.

Εφόσον αυτό προκαλέσει αρνητική δημοσιονομική συνέπεια, προτείνεται να αντισταθμιστεί με αυστηρότερο κανόνα αντικατάστασης των συνταξιοδοτούμενων γιατρών.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, ο αριθμός των γιατρών είναι ήδη μεγάλος στο ελληνικό σύστημα Υγείας.

Ο ΟΟΣΑ εκτιμά πως πρέπει να επεκταθούν τα μέτρα πρόσβασης στο σύστημα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι εφικτό από δημοσιονομική άποψη.

Οι δικαιούχοι επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης θεωρούνται επιλέξιμοι για πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη και φαρμακευτικά προϊόντα.

Στηρίζει, επίσης, το κεντρικό σύστημα προμηθειών στην Υγεία και την αντιμετώπιση της υπερβολικής δαπάνης.

Προτείνει καλύτερη διαχείριση των οικονομικών στα νοσοκομεία και συμφωνεί με τον φορέα αξιολόγησης της καινοτομίας (ΗΤΑ) που προωθεί ήδη το υπουργείο Υγείας.

Δυνατότητες

Αναφερόμενοι στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, οι ειδικοί του Οργανισμού αναδεικνύουν και τον ρόλο της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Η χώρα μας, ωστόσο, υστερεί σε προσέλκυση ξένων επενδύσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην εθνική οικονομία.

Η Ελλάδα – σημειώνουν – έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στους τομείς τροφίμων, γεωργικών προϊόντων, καυσίμων, μετάλλων και φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι πολιτικές για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κίνητρα για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και ταχεία διαδικασία εγκρίσεων.

Η πρόσφατη νομοθεσία για την προσέλκυση ξένων άμεσων ξένων επενδύσεων και την Στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών και η παροχή περιορισμένων φορολογικών κινήτρων.

Τα κίνητρα για μεγάλα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν σταθερό συντελεστή φόρου εισοδήματος για 12 έτη, απαλλαγή φόρου ίση με το 10% των επιλέξιμων δαπανών (με ανώτατο όριο 5 δισ. ευρώ) και ταχείες διαδικασίες χορήγησης αδειών.

Καινοτομία

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πίνακα επιδόσεων καινοτομίας του 2017, η Ελλάδα βρίσκεται σε μέτρια θέση.

Υστερεί σε σχέση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, τόσο στις επιχειρηματικές, όσο και στις κρατικές δαπάνες για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες ανέρχονται σε 0,28% και 0,54% του ΑΕΠ αντίστοιχα.

Η χρηματοδότηση από το εξωτερικό αντιπροσωπεύει το 13,2% των ακαθάριστων εγχώριων δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη το 2014, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ο σημαντικότερος εξωτερικός χρηματοδότη.

Ο αριθμός, ωστόσο, των ερευνητών στην Ελλάδα είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ και η παραγωγικότητα είναι χαμηλή.

Οι ειδικοί του ΟΟΣΑ σημειώνουν πως η διασύνδεση μεταξύ ερευνητικών κέντρων και βιομηχανίας παραμένουν μια πρόκληση στην Ελλάδα.

Η συνεργασία και η χρηματοδότηση, κατά κύριο λόγο, δημόσιων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων από τον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν σκληρή αντίσταση.

Σε γενικές γραμμές, λείπουν συστηματικά δεδομένα σχετικά με την επιστημονική έρευνα.

Την ίδια ώρα, το θεσμικό πλαίσιο των πολιτικών καινοτομίας της Ελλάδας είναι κατακερματισμένο.

– IATRONET

Πηγη:http://medispin.blogspot.gr