Η νέα διαδικασία και ο τρόπος προκήρυξης των θέσεων των ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ

Υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος προκήρυξης των θέσεων ειδικευμένων ιατρών  κλάδου  Ε.Σ.Υ., καθώς  και η  προθεσμία  και  ο  τρόπος  υποβολής  των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση:

Η προκήρυξη για την πλήρωση των κενών ή των κενούμενων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων, των μονάδων υγείας των Δ.Υ.Πε και του Ε.Κ.Α.Β, γίνεται μετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας, η οποία  δημοσιεύεται στον  ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr).

Τα αιτήματα προκήρυξης για τα νοσοκομεία και τις μονάδες υγείας υποβάλλονται στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας μέσω της  οικείας  Δ.Υ.Πε. αιτιολογημένα  και  ιεραρχημένα, τέσσερις  (4)  φορές  το χρόνο,  στο  τέλος  των  μηνών  Ιανουαρίου,  Απριλίου,  Ιουλίου  και  Οκτωβρίου.

Τα αιτήματα του Ε.Κ.Α.Β. υποβάλλονται αιτιολογημένα και ιεραρχημένα κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, απευθείας στην ίδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Σε  περίπτωση  που προκύπτουν  έκτακτες  και  επείγουσες  ανάγκες,  μπορεί  να υποβληθεί οποτεδήποτε, αίτημα ειδικά αιτιολογημένο.

Οι εγκρίσεις των προκηρύξεων εκδίδονται τέσσερις (4) φορές το χρόνο μέχρι το τέλος των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου. Με  την  απόφαση  έγκρισης  ορίζεται  και  η  προθεσμία υποβολής  των  αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών για όλες τις θέσεις που περιλαμβάνονται στην έγκριση.

Στην απόφαση έγκρισης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά ειδικότητα στον εισαγωγικό  βαθμό  Επιμελητή  Β ́. Ο Υπουργός  Υγείας  μπορεί  να  εγκρίνει  την προκήρυξη στο βαθμό Επιμελητή Α ́ή Διευθυντή, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις θέσεις των Νοσοκομείων ή του Διοικητή της Υ.Πε. για τις θέσεις  των μονάδων υγείας της.

Σε  περίπτωση  που  οι  θέσεις  έχουν  συσταθεί  για  συγκεκριμένα  τμήματα  ή  ειδική μονάδα, τότε στην απόφαση έγκρισης αναφέρεται και το τμήμα ή η ειδική μονάδα στην οποία ανήκουν.

Για την έγκριση προκήρυξης θέσης με ειδική εμπειρία απαιτείται η θέση να αντιστοιχεί σε ειδική μονάδα που αποτυπώνεται στον οργανισμό του νοσοκομείου και η ειδική αυτή μονάδα να μην αντιστοιχεί σε αναγνωρισμένη ειδικότητα ή εξειδίκευση. Για την έγκριση προκήρυξης θέσεων με ειδική εμπειρία σε παιδιατρικά  νοσοκομεία ή σε παιδιατρικά τμήματα γενικών νοσοκομείων, δεν απαιτείται η ύπαρξη ειδικής μονάδας  στον οργανισμό του νοσοκομείου.

Οι  θέσεις  των Νοσοκομείων  προκηρύσσονται  με  απόφαση του  Διοικητή  του Νοσοκομείου, οι θέσεις των μονάδων υγείας με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και οι θέσεις του Ε.Κ.Α.Β. με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας  και των δικαιολογητικών όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση έγκρισης.

Στην απόφαση προκήρυξης θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, όπως αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης, καθώς και τυχόν ειδικές προϋποθέσεις ή κωλύματα.

Κάθε απόφαση προκήρυξης αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Α ́112) και κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά τόπο Ιατρικούς Συλλόγους και όταν πρόκειται για θέσεις Οδοντιάτρων, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και στους κατά τόπο Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

Με ευθύνη της οικείας Δ.Υ.Πε. αναρτώνται στον ιστότοπό της εκτός από τις προκηρύξεις των  μονάδων  της και  οι  προκηρύξεις των  Νοσοκομείων  που  υπάγονται  στην αρμοδιότητά της.

 

Πηγη:http://www.healthview.gr