ΙΣΑ: Θετική η έκβαση της παρέμβασης για τους μονοσυνταξιούχους γιατρούς

Θετικό αποτέλεσμα είχε η παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) για τις ασφαλιστικές εισφορές των ιατρών που ανήκουν στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων.

Μετά από τις επανειλημμένες ενέργειες του ΙΣΑ, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σχετική εγκύκλιο ρυθμίζει σημαντικά ζητήματα που είχε θέσει ο Σύλλογος, προασπίζοντας τα δικαιώματα των μελών του.

Ειδικότερα, με την με αριθμ. πρωτ. Δ.15/Δ’/27715/722/1.10.2018 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Α. Πετρόπουλου (ΑΔΑ: 9ΨΩ9465Θ1Ω-Ε2Η) ορίστηκε ότι:

Α. Οφειλές (κεφάλαιο και προσαυξήσεις) που αφορούν σε χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων μέχρι και 31/12/2015 (ημερομηνία κατάργησης του Κλάδου σύμφωνα με τον Ν.4387/2016) δεν αναζητούνται, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής και χωρίς να εξετάζεται εάν έχει υποβληθεί ή όχι αίτημα διαγραφής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων και επιστροφής ή συμψηφισμού των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται χρόνος ασφάλισης και ως εκ τούτου ο χρόνος αυτός δεν συνυπολογίζεται για τη λήψη συνταξιοδοτικής παροχής.

Β. Αντίστοιχα, ποσά που έχουν καταβληθεί οποτεδήποτε για χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων δεν επιστρέφονται και ο σχετικός χρόνος ασφάλισης αξιοποιείται για τη λήψη συνταξιοδοτικής παροχής.

Γ. Εάν όμως ο ασφαλισμένος έχει υποβάλει αίτημα διαγραφής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων και συμψηφισμού των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών με τις ασφαλιστικές εισφορές των λοιπών κλάδων ασφάλισης (κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, εφάπαξ παροχή) και εφόσον το σχετικό αίτημα δεν έχει ανακληθεί, είναι δυνατός ο αιτούμενος συμψηφισμός μόνο με οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης (κεφάλαιο και προσαυξήσεις). Στην περίπτωση αυτή, οι ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο κύριας σύνταξης δεν επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμψηφισμού και μετά.

Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να μελετήσουν την εγκύκλιο (διαθέσιμη εδώ) και να απευθυνθούν στο ΤΣΑΥ για τη διευθέτηση του θέματός τους, το οποίο διαφέρει κατά περίπτωση.

Πηγη:https://www.onmed.gr