Ισχυρότερος ο ρόλος της Υγείας στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό

Στη στήριξη των πολιτικών Δημόσιας Υγείας και της πρόσβασης στα ιατρικά προϊόντα θα εστιάζει το σκέλος του νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+).

Το Ταμείο εντάσσεται στην πρόταση περαιτέρω θεσμικής ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του νέου μακροπρόθεσμου κοινοτικού προϋπολογισμού, για την περίοδο 2021-2027, της Κομισιόν. Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της διασφάλισης της πρόσβασης και της στήριξης της δημόσιας υγείας, το παρακλάδι του Ταμείου που θα ασχολείται με την Υγεία αναμένεται να αναπτύξει πολιτικές που θα μειώσουν τις ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών και θα διαχειρίζονται τις υγειονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Η ένταξη της υγείας στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών πολιτικών αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρότερες συνέργειες, ενώ εκτιμάται ότι επιτύχει την ενίσχυση πρόσφατων πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη νέων. Εκτιμάται, λοιπόν, ότι με αυτό το πρόγραμμα η Ε.Ε. θα μπορέσει:

  • Να βελτιώσει την ετοιμότητα, τη διαχείριση και την αντίδραση της Ε.Ε. σε κρίσεις, προστατεύοντας τους πολίτες από διασυνοριακές απειλές
  • Να ενισχύει τα συστήματα υγείας, στηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της περίθαλψης, αναπτύσσοντας ένα βιώσιμο σύστημα πληροφοριών για την υγεία στην ΕΕ και στηρίζοντας τις εθνικές μεταρρυθμιστικές διαδικασίες για πιο αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας
  • Να στηρίξει την ευρωπαϊκή νομοθεσία στην Υγεία και την εφαρμογή καλών πρακτικών στο πλαίσιο ολοκληρωμένων εργασιών

Επιπλέον, αναμένεται να υιοθετηθούν και εναλλακτικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης προγραμμάτων υγείας, όπως το Horizon Europe ή το Digital Europe.

Πάντως, για την περίοδο 2021-2027, το ΕΚΤ+ θα είναι αξίας 101,2 δισ. ευρώ και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ο δεύτερος θεσμός που εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού, αξίας 1,6 δισ. ευρώ. Όπως τονίστηκε σε συνέντευξη τύπου της Κομισιόν «και τα δύο στοχεύουν σε επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό: διασφαλίζοντας ότι όλοι είναι εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, με βάση τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων».

«Η υγεία είναι θεμελιώδης αξία. Κατανοούμε συνεπώς γιατί ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ προβλέπει την ενσωμάτωση του προγράμματος για την Υγεία στο ΕΚΤ+ υπό την ενότητα των «αξιών»: αυτό θα οδηγήσει σε νέες και ισχυρότερες συνέργειες με τους άλλους κύριους τομείς του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και θα βελτιώσει τον συντονισμό των επενδύσεων που συνδέονται με την υγεία. Έτσι θα στηριχτεί επίσης η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των ασθενειών, θα βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα, η προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και παράλληλα θα μειωθούν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας και θα καταστεί η περίθαλψη καλύτερη και ασφαλέστερη προς όφελος των ασθενών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα», δήλωσε ο Βιτένις Αντρουκάιτις, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+
Το ΕΚΤ+ θα είναι μια πιο ευέλικτη και απλούστερη εκδοχή του σημερινού Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δεδομένου ότι σε αυτό θα συγχωνευτούν ορισμένα υφιστάμενα ταμεία και προγράμματα. Η συνένωση των πόρων θα δώσει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να παρέχουν πιο ολοκληρωμένη και στοχευμένη στήριξη σε απάντηση των κοινωνικών και εργασιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, ενσωματώνοντας στο ΕΚΤ+ την στήριξη προς όσους έχουν τις περισσότερες ανάγκες, τα επιλέξιμα άτομα επωφελούνται από έναν καλύτερο συνδυασμό παροχής υλικής βοήθειας και ολοκληρωμένης κοινωνικής στήριξης.
Συγκεκριμένα, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα συγχωνευτούν τα εξής:
• το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων
• το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
• το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
• το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Υγεία.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου ταμείου είναι τα εξής:
• Οι ανησυχίες και οι κύριες προτεραιότητες των πολιτών στο επίκεντρο: σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, οι πόροι θα διατίθενται για μέτρα αντιμετώπισης των κύριων προτεραιοτήτων καθώς και των ανησυχιών των Ευρωπαίων.
• Εστίαση στην ανεργία των νέων και την κοινωνική ένταξη: τα κράτη μέλη με υψηλό ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 10% της χρηματοδότησης που χορηγεί το ΕΚΤ+ σε μέτρα στήριξης της απασχόλησης των νέων.
• Μείωση της γραφειοκρατίας: η Επιτροπή προτείνει να απλουστευτούν οι κανόνες στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί η πρόσβαση των αρχών, των πολιτών ή των οργανώσεων στη χρηματοδότηση που δικαιούνται από διάφορες πηγές της ΕΕ.
• Εξατομικευμένη στήριξη της υγειονομικής περίθαλψης: το σκέλος υγείας του ΕΚΤ+ θα εστιάσει σε τομείς προτεραιότητας στους οποίους η συνεργασία εντός της ΕΕ έχει αποδεδειγμένα οφέλη: ενίσχυση της διασυνοριακής ετοιμότητας, στήριξη των υγειονομικών αρχών των κρατών μελών, ψηφιοποίηση της υγείας και της περίθαλψης, στήριξη της νομοθεσίας της ΕΕ για την υγεία και προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας, π.χ. όσον αφορά τις σπάνιες και περίπλοκες νόσους μέσω των Ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς.

 

Πηγη:https://virus.com.gr