Καινοτόμες θεραπείες την υπηρεσία της επιστήμης και των ασθενών

Η πανδημία της νόσου COVID-19 ανέδειξε την μεγάλη ανάγκη για καινοτόμες λύσεις
στον τομέα της υγείας. Ανάγκασε επιστήμονες, πανεπιστημιακά και νοσηλευτικά

ιδρύματα, εταιρεία παραγωγής φαρμάκων αλλά και τις κυβερνήσεις να αναζητή

σουν αποτελεσματικές λύσεις μέσω των νέων τεχνολογιών. Ενώ, σύμφωνα με τους

επιστήμονες, η καινοτομία στον τομέα της υγείας βοηθήσει στην αντιμετώπιση των

προκλήσεων ευρύτερα της κοινωνίας μειώνοντας συγχρόνως την επιβάρυνση για

τα συστήματα υγείας

Tο θέμα της πρόσβασης στις καινοτόμες θεραπείες απασχολεί
σημαντικά όχι μόνο τους ασθενείς αλλά τους ανθρώπους που

παρέχουν αυτή την καινοτομία, δηλαδή τις εταιρείες φαρμάκων

και τεχνολογιών. Όπως εξήγησε στο πρόσφατο συνέδριο της Εθνικής

Σχολής Δημόσια Υγείας, ο επίκουρος καθηγητής Οικονομικών της

Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας του Τμήματος Πολιτι

κών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Κώστας

Αθανασάκης, οι προκλήσεις στην πρόσβαση των ασθενών στη

φαρμακευτική καινοτομία συνεχίζονται παρόλα τα θετικά βήματα

που έχουν γίνει. Ενώ, η γενική διευθύντρια της Bristol Myers Squibb,

Ελισάβετ Προδρόμου επεσήμανε ότι η αξία της φαρμακευτικής

καινοτομίας μεγιστοποιείται και διευρύνεται όταν διασφαλίζεται η

καθολική και η απρόσκοπτη πρόσβαση ασθενών. Σύμφωνα με τα

στοιχεία της EFPIA (2016-2019), o μέσος όρος αναμονής για πρό

σβαση των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα στην Ελλάδα εκτείνεται

στις 447 ημέρες, που απέχει κατά πολύ από τις 180 ημέρες που

θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το φάρμακο. Ωστόσο, σημείωσε

ότι έχουν συντελεστεί κάποια θετικά βήματα για την πρόσβαση στη

φαρμακευτική καινοτομία όπως για παράδειγμα, η εισαγωγή της συ

νυπευθυνότητας μέσω του μηχανισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας (RRF), η επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης,

ο ξεχωριστός προϋπολογισμός και τα εμβόλια και τέλος, ο συμψηφι

σμός επενδύσεων R&D με μέρος του clawback. Η Director Market

Access & External Relations στην AbbVie, Πένυ Ρέτσα δήλωσε ότι

έδωσε σε όλους πάρα πολλά διδάγματα η πρόσφατη φαρμακευτι

κή καινοτομία εννοώντας τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού. Όμως,

τόνισε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ταμείου φαρμακευτικής

καινοτομίας, η δημοσίευση της θετικής λίστας κάθε δυο μήνες, η

ενίσχυση της επιτροπής διαπραγμάτευσης και της επιτροπής ΗΤΑ,

η αύξηση πρόσβασης στην πληροφορία και η αναγωγή της χώρας

σε κέντρο αριστείας κλινικών μελετών και μελέτης RWE έτσι ώστε

να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση όλων σε αυτό που λέμε καινοτο

μία στη θεραπεία. Ο διευθύνων σύμβουλος της Medtronic Hellas,

Δημήτρης Νίκας δήλωσε ότι θα πρέπει να κοιτάξουν ολιστικά το

μονοπάτι του ασθενούς για να μπορούν να υπάρξουν αποτελεσμα

τικά προγράμματα ώστε να θεραπεύονται περισσότεροι ασθενείς με

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ, ΑΝΟΙΑΣ & ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ

Στη χώρα μας τουλάχιστον 160.000 άτομα ηλικίας άνω των 65

ετών πάσχουν από άνοια. Στο γενικό πληθυσμό, ο επιπολασμός

της άνοιας ανέρχεται σε 1,5%, ενώ σε άτομα ηλικίας άνω των 65

ετών σε 7,5%. Περίπου 280.000 άτομα άνω των 65 ετών εμφανί

ζουν ήπια νοητική διαταραχή, με τη συχνότητα της να εκτιμάται στο

13,2%. Ενώ, ο επιπολασμός της νόσου Πάρκινσον εκτιμάται στα

200/100.000 άτομα, με επίπτωση 15/100.000 άτομα/έτος. Οι ασθε

νείς με νοητικές και κινητικές διαταραχές αντιμετωπίζουν σημαντικά

προβλήματα προσβασιμότητας σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας,

λόγω των δυσκολιών στην καθημερινή τους λειτουργικότητα, των

προβλημάτων μετακίνησης με τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς

και της συχνής ανάγκης παρουσίας συνοδού. Οι κάτοικοι απομακρυ

σμένων δυσπρόσιτων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας

μας πλήττονται περισσότερο λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προ

σωπικού. Η άνοια παραμένει συχνά αδιάγνωστη από τους παρόχους

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κυρίως λόγω μη εξοικείωσης με

περιστατικά νοητικής έκπτωσης πρώιμης ηλικίας έναρξης (<65 ετών),

άτυπη κλινική εικόνα, άνοια σε έδαφος σπανιότερων νοσημάτων

(μετωποκροταφική άνοια, άνοια με διάχυτα σωμάτια Lewy κ.α.),

νόσο Πάρκινσον πρώιμης έναρξης (<50 ετών) και άλλες κινητικές

διαταραχές. Άτυπα ή ήπια συμπτώματα απαιτούν εξειδικευμένο

νευροψυχολογικό έλεγχο, ενώ η παραπομπή σε ειδικό νευρολόγο

απαιτεί ταξίδι μεγάλης απόστασης και υψηλού κόστους. Υπάρχει

ελλιπής ενημέρωση για τη δυνατότητα διερεύνησης σε τριτοβάθμια

κέντρα με διενέργεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης και μέτρηση

βιοδεικτών, αλλά και συμμετοχής σε κλινικές μελέτες. Η διαχείριση

των ασθενών από διεπιστημονική ομάδα συμβάλλει σε πρωιμότερη

και ακριβέστερη διάγνωση, καλύτερο οικογενειακό προγραμματισμό,

μείωση του στρες των φροντιστών και βελτίωση ποιότητας ζωής. Η

πανδημία Covid-19 ανέδειξε την όλο και αυξανόμενη ανάγκη της

τηλεϊατρικής, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με

χρόνια νοσήματα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,

η τηλεϊατρική ορίζεται ως «η παροχή ιατρικής περίθαλψης -σε περι

πτώσεις που η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας- από τους επαγ

γελματίες υγείας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και

επικοινωνιών για την έγκυρη διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη
ασθενειών, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας,

καθώς και την έρευνα για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών αυτών».

Τα οφέλη της τηλεϊατρικής περιλαμβάνουν καλύτερη, έγκαιρη και

ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρε

σίες, αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, εξοικονόμηση κόστους,

συχνότερη επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας, μειωμένο

χρόνο αναμονής μέχρι την ιατρική επίσκεψη, πρωιμότερη διάγνω

ση, λιγότερες επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και

εξοικονόμηση νοσοκομειακών κλινών. Η τηλεϊατρική συσχετίζεται με

μειωμένο στρες φροντιστών, ενώ δίνεται επίσης η δυνατότητα διορ

γάνωσης διαδικτυακών σεμιναρίων διαχείρισης ασθενών με χρόνια

νοσήματα και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Στα πλαίσια

αυτά, η ομάδα του «Ειδικού Ιατρείου Μνήμης, Νοητικών Διαταρα

χών, Σπανίων Ανοιών» της Α’ Νευρολογικής Κλινικής στο Αιγινήτειο

Νοσοκομείο με Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Νευρολογίας και

Νευροψυχολογίας κ. Σωκράτη Παπαγεωργίου, σε συνεργασία με το

«Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής» (ΕΔιΤ) της 2ης Υγειονομικής Περιφέ

ρειας Πειραιώς και Αιγαίου (2η ΔΥΠΕ) δημιούργησαν το νέο ειδικό

«Ιατρείο Μνήμης, Άνοιας και νόσου Πάρκινσον μέσω του ΕΔιΤ».

Στο ΕΔιΤ συμπεριλαμβάνονται 57 Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού-Α

σθενούς σε απομακρυσμένα σημεία στα νησιά του Αιγαίου, και 13

Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου σε Νοσοκομεία της 2ης

ΔΥΠΕ. Το ιατρείο στελεχώνεται από δύο νευρολόγους (Αν. Καθ.

Σωκράτης Παπαγεωργίου, Ευθαλία Αγγελοπούλου), έναν ψυχίατρο

(Δρ. Ιωάννης Παπατριανταφύλλου) και δύο νευροψυχολόγους (Δρ.

Διονυσία Κονταξοπούλου, Δρ. Στέλλα Φραγκιαδάκη) εξειδικευ

μένους σε αυτές τις διαταραχές. Με βάση τη βιβλιογραφία, έχουν

επιλεγεί οι κλινικές και νευροψυχολογικές δοκιμασίες που δύναται

να πραγματοποιούνται τηλεϊατρικά. Το ΕΔιΤ στηρίζεται στο Δημόσιο

Δίκτυο Δεδομένων ΣΥΖΕΥΞΙΣ, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των

προσωπικών και ιατρικών δεδομένων. Πρωτεύων στόχος του ια

τρείου αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης-τριτοβάθμιας φροντίδας

μέσω τηλεϊατρικής σε ασθενείς με διαταραχές μνήμης, άνοια ή νόσο

Πάρκινσον που διαμένουν σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαιου.

 

Πηγη:HealthDaily