Κανόνες υγιεινής κατά τη διαχείριση των τροφίμων σε οικιακό επίπεδο

Το Υπουργείο Υγείας ως αρμόδια επιτελική αρχή για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας εκ μέρους των καταναλωτών αναφορικά με την εφαρμογή κανόνων υγιεινής κατά την προμήθεια των αγαθών και τη διαχείριση των τροφίμων που προορίζονται για οικιακή παρασκευή, χειρισμό και αποθήκευση τροφίμων για ιδιωτική κατανάλωση, ενόψει της εμφάνισης της πανδημίας SARS-Cov-2, παραθέτει οδηγίες αναφορικά με τους κανόνες υγιεινής για τη διαχείριση των τροφίμων σε οικιακό επίπεδο.

Κανόνες υγιεινής κατά τη διαχείριση των τροφίμων σε οικιακό επίπεδο (1)

 

 

Πηγή: https://www.moh.gov.gr/