Κι όμως, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ είναι σχεδόν εδώ!

Μετά από πολύμηνη αναμονή βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη σύσταση της τρίτης και τελευταίας επιτροπής που θεσμοθετήθηκε με το νόμο των προαπαιτούμενων 4512 του Ιανουαρίου. Ο λόγος για την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ, ο Κανονισμός της οποίας δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Η πολυσέλιδη Υπουργική Απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Π. Πολάκη καθορίζει ζητήματα σύνθεσης και θητείας της Επιτροπής. Τα μέλη της θα είναι 9 και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ενώ θα έχουν διετή θητεία. Ποιοι θα καλύψουν τις εν λόγω θέσεις, ωστόσο, παραμένει μυστήριο, παρότι σύμφωνα με πληροφορίες του Virus η λίστα με τα προτεινόμενα πρόσωπα έφυγε τελικά από τον ΕΟΠΥΥ για το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού, στις αρχές Ιουλίου.

Έργο της Επιτροπής θα είναι η διαπραγμάτευση με όλους τους συμβαλλόμενους παρόχους για τις αμοιβές τους, τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού και τις τιμές του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υλικών. Ακόμη θα μπορεί να συνεργάζεται με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες χωρίς αποζημίωση, με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και με Ινστιτούτα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Η επιτροπή θα γνωμοδοτει σχετικά το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.  Σύμφωνα με την ΥΑ, «το έργο της Επιτροπής περιλαμβάνει:

α) τη διαπραγμάτευση και τυχόν αναθεώρηση των ισχυουσών τιμών αποζημίωσης στην παροχή υπηρεσιών υγείας, νοσηλείας, ιατρικών εξετάσεων, θεραπευτικών πράξεων στα υπαγόμενα πρόσωπα-δικαιούχους, όπως αυτά ορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Οργανισμού.

β) τη διαπραγμάτευση τιμολογιακής πολιτικής και συμφωνιών κάθε είδους, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να παρέχονται βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, οικονομικά αποδοτικότερες, με βάση ποιοτικά κριτήρια.

γ) τη διαπραγμάτευση με τους αρμοδίους φορείς και επιχειρήσεις, ποσοστού έκπτωσης στην αποζημίωση υγειονομικού υλικού, ιατρικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επί των τιμών, που ορίζονται στο Παράρτημα του Ε.Κ.Π.Υ.».

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα στοχεύει σε οικονονομικές συμφωνίες:

α) Όγκου-τιμής («price volume agreements»): Συμφωνίες που προκαλούν μειώσεις-εκπτώσεις στις τιμές στην περίπτωση υπέρβασης των πωλήσεων που έχουν συμφωνηθεί προκαταβολικά.

β) Επιμερισμού του κινδύνου («risk sharing agreements»): Συμφωνίες συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ανεξάρτητα με το τελικό αποτέλεσμα, βασιζόμενοι στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων τους, δέχονται έκπτωση επί των τιμών τους.

γ) Εκπτώσεις («rebates»): Συμφωνίες πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής, ανάλογα με το συνολικό όγκο πωλήσεων των προϊόντων τους ή παροχής των υπηρεσιών τους.

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου θα θεωρείται διπλή.

Ακόμη, στο πλαίσιο της Επιτροπής, λειτουργούν Υποεπιτροπές ειδικού ενδιαφέροντος και εξειδικευμένου αντικειμένου. Τα μέλη και ο συντονιστής κάθε υποεπιτροπής ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής, μετά από συμφωνία όλων των μελών της. Αυτές είναι:

α) Υποεπιτροπή Κλινικών

β) Υποεπιτροπή Διαγνωστικών Κέντρων

γ) Υποεπιτροπή Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υλικών

Αυτό που μένει στην πράξη, λοιπόν, είναι να ανακοινωθούν και τα 9 πρόσωπα που θα την απαρτίζουν, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Μεταξύ των πρώτων θεμάτων που αναμένεται να εξετάσει είναι και εκείνο του νέου συστήματος διαρκούς καταγραφής της γλυκόζης, η αποζημίωση του οποίου φέρετια να βρίσκει σύμφωνους όλες οι πλευρές.

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ΕΟΠΥΥ

Ν4512_2018

 

Πηγη:https://virus.com.gr