Κορονοϊός : Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού και διευκρινίσεις για γιατρούς άνευ ειδικότητας

Δυνατότητα υποβολής αίτησης πρόσληψης ως επικουρικών σε γιατρούς που τελούν σε παράταση της εξειδίκευσής τους, προβλέπει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που αφορά στα μέτρα αντιμετώπισης του νέου κορονοϊού, που παρέχει και διευκρινίσεις για την πρόσληψη γιατρών άνευ ειδικότητας.

Ειδικότερα, στο 33ο άρθρο που σχετίζεται με την πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού με εξειδίκευση, διευκρινίζεται πως εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, ιατροί που τελούν σε παράταση της εξειδίκευσής τους μπορούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως επικουρικό προσωπικό χωρίς να καθίσταται αναγκαία η προηγούμενη υποβολή παραίτησης.

«Σε περίπτωση πρόσληψής τους ως επικουρικών, λύεται αυτοδικαίως η σύμβασή τους ως εξειδικευομένων», συμπληρώνεται.

Σε ό,τι αφορά την πρόσληψη ιατρών άνευ ειδικότητας, σημειώνεται ότι «ο χρόνος απασχόλησης των τοποθετούμενων ιατρών σε εφαρμογή του παρόντος προσμετράται ως χρόνος άσκησης στην ειδικότητα, για την οποία εκκρεμεί η αίτησή τους, για ισόχρονο χρονικό διάστημα με την εκ μέρους τους παροχή υπηρεσιών στο νοσοκομείο».

Επιπλέον, δυνατότητα άμεσης πρόσληψης παρέχεται και προς τους ειδικευόμενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι τελούν υπό διορισμό χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας. «Οι τελούντες υπό διαδικασία πρόσληψης ειδικευόμενοι ιατροί δύνανται να προσέλθουν άμεσα προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη διοίκηση του νοσοκομείου στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση πρόσληψης. Η συναπτόμενη σύμβαση είναι ανώτατης διάρκειας 4 μηνών, με τοποθέτηση στην ίδια οργανική θέση για την οποία εκκρεμεί η τοποθέτησή τους. Η συναφθείσα σύμβαση κατά το προηγούμενο εδάφιο λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση περιέλευσης στο νοσοκομείο, σε χρόνο πριν από τη λήξη του τετραμήνου, της πράξης κανονικού διορισμού των ιατρών αυτών ως ειδικευόμενων στην οργανική τους θέση».

 

 

Πηγή: https://www.news4health.gr/