ΚΥΑ επιβάλει «χαράτσι» 0,80 ευρώ ανά ΚΕΝ στον ΕΟΠΥΥ για …απροσδιόριστες υπηρεσίες!

Στον καθορισμό αμοιβής της Ανώνυμης Εταιρείας Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, προς τον ΕΟΠΥΥ και λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς προχώρησαν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτος, ο αν. υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης, ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τάσος Πετρόπουλος και ο αν. υπουργός Υγείας Π. Πολάκης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η αμοιβή της Α.Ε. «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών» (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) για τις υπηρεσίες που παρέχει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στους Ασφαλιστικούς Φορείς όσον αφορά την ανάπτυξη, λειτουργία και την επικαιροποίηση του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.), καθορίζεται, για μεν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., βάσει του αριθμού των μηνιαίως υποβληθέντων Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.) των δημοσίων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών, για δε τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς βάσει καταβολής εφάπαξ κατ ́έτος αποζημίωσης.

Ειδικότερα η αμοιβή αυτή ορίζεται κατ ́έτος στο ποσό των ογδόντα λεπτών (0,80€) του ευρώ ανά υποβληθέν, στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Κ.Ε.Ν. (D.R.G.) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με δυνατότητα αναπροσαρμογής.

Για το σκοπό αυτό το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. τιμολογεί τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μηνιαίως, με βάση τα παρασχεθέντα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στοιχεία επί των υποβληθέντων Κ.Ε.Ν.. Εν συνεχεία ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προβαίνει στην εξόφληση των υποβληθέντων τιμολογίων με την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων και αφού προβεί στις κατά νόμο κρατήσεις.

Η εν λόγω δαπάνη βαραίνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ειδικότερα τους προβλεπόμενους Κ.Α.Ε. για μεταβιβάσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς το εφάπαξ ποσό ορίζεται στις επτά χιλιάδες (7.000,00) ευρώ το χρόνο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των νοσηλειών.

Πηγη:http://www.healthview.gr