Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.17853/22 (ΦΕΚ-2342 Β/12-5-22) : Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 3055/13-01-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων για την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS- CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων)» (Β΄ 387)

2342b-22