Κ.Υ.Α. Δ1β/ΓΠ/οικ.66354/22 (ΦΕΚ-6001 Β/24-11-22) : Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας».

φεκ 6001b-22