Λήγει την Τετάρτη η προθεσμία για όσους ενδιαφέρονται για τη θέση στην Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων

Λήγει την Τετάρτη 21 Μαρτίου η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας για μία θέση (από τις 11)των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης. Οι υποψήφιοι – οι οποίοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για μία (1) έως τρεις (3) από τις ειδικότητες-τομείς – θα αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή Επιλογής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι για την κάλυψη θέσης μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης θα αξιολογηθούν από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη ως εξής:

α) Αντωνίου Κατερίνα, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ως Πρόεδρο.

β) Βατόπουλος Αλκιβιάδης, Κοσμήτορα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

γ) Μάρκου Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής, μετά την εξέταση των αιτήσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, συντάσσει πρακτικό σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται πίνακας κατάταξης με τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψήφιους από κάθε τομέα –ειδικότητα, δηλαδή με τους συνολικά δεκαοκτώ (18) επικρατέστερους υποψήφιους, λαμβάνοντας υπόψη και τους λόγους απόρριψης αιτήσεων. Στο συνταχθέν πρακτικό αιτιολογείται η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων.

Σε περίπτωση που σε κάποιον από τους τομείς οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3), ή στην περίπτωση που συνολικά οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από δεκαοκτώ (18), η Επιτροπή υποβάλλει πρακτικό επιλογής – κατάταξης προς τον Υπουργό Υγείας με λιγότερους επικρατέστερους υποψήφιους κατά περίπτωση, εφόσον συγκεντρώνουν τα εκ του νόμου και της παρούσας πρόσκλησης προσόντα.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας, μετά από αξιολόγηση των φαρμάκων, τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας και κυκλοφορούν στην Ελλάδα, όταν αυτός αποφασίζει σχετικά με:

α) Την ένταξη ή απένταξη φαρμάκων από τον Θετικό Κατάλογο (Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων).

β) Την αναθεώρηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι πρόσωπα με επιστημονική εξειδίκευση ή εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους κάτωθι τομείς:

α) φαρμακολογία, β) κλινική φαρμακολογία, γ) φαρμακοεπιδημιολογία, δ) αξιολόγηση κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας, ε) φαρμακοοικονομία, και στ) κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώου παθήσεων (registries).

 

Πηγη:http://www.healthview.gr