Μεταβατική περίοδο έως 20/11/18 για ειδίκευση σε συγκεκριμένες ειδικότητες

Μεταβατική περίοδο έως 20-11-2018 αποφάσισε το υπουργείο Υγείας όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση στις ειδικότητες αλλεργιολογίας, τραυματιολογίας και ορθοπεδικής, μαιευτικής και γυναικολογίας, παθολογικής ανατομικής, χειτουργικής παίδων και ωτορινολαριγγολογίας.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις αναφερόμενες ειδικότητες σύμφωνα με τις νέες διατάξεις , εκτός από τους ιατρούς που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για ειδικότητα και υπάγονται σε αυτές, έχουν και οι ιατροί των οποίων εκκρεμούν οι αιτήσεις τους, ή είναι υπό διορισμό στο προκαταρκτικό στάδιο αυτών.

Οι  ιατροί  αυτοί, εφόσον  επιθυμούν  να  ασκηθούν  σύμφωνα  με τις  νέες διατάξεις, υποχρεούνται  να δηλώσουν με αίτησή τους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου στην οικεία Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα ότι επιθυμούν να υπαχθούν σε αυτές.

Επίσης, αν εκκρεμεί η αίτησή τους για το προκαταρκτικό στάδιο οφείλουν να τη διαγράψουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και να υποβάλλουν αίτηση για τις αναφερόμενες ειδικότητες. Σε  περίπτωση  που  η διαγραφή της  αίτησης γίνει σε Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα διαφορετική αυτής που εκκρεμεί ή υποβάλλεται η τυχόν νέα αίτηση του ιατρού, απαραίτητη είναι η  προσκόμιση  σχετικής  βεβαίωσης διαγραφής. Αν είναι  υπό  διορισμό για  το προκαταρκτικό στάδιο, υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης  της τοποθέτησής τους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ:

Κατά  τη μεταβατική περίοδο, οι αιτήσεις των ιατρών που υποβάλλονται για τις αναφερόμενες  ειδικότητες είτε με τις παλαιές είτε με τις νέες διατάξεις, κατατάσσονται  στις λίστες  αναμονής με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας:

  1. Οι αιτήσεις των ιατρών που ασκούνται ή επιθυμούν να ασκηθούν σύμφωνα με τα προγενέστερα ισχύοντα.
  2. Οι  αιτήσεις  των  ιατρών  που  έχουν  σειρά  προτεραιότητας  ή  είναι  υπό τοποθέτηση για το προκαταρκτικό στάδιο και επιθυμούν να υπαχθούν στις νέες διατάξεις.

iii. Οι αιτήσεις των ιατρών που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για ειδικότητα.

Για την εσωτερική κατάταξη των αιτήσεων των ιατρών στην κατηγορία i. κριτήριο είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Για την εσωτερική κατάταξη των αιτήσεων των ιατρών στην κατηγορία  ii. , κριτήριο είναι η ημερομηνία υποβολής της εκκρεμούσας αίτησης για το προκαταρκτικό στάδιο.

 

Πηγη:https://www.healthview.gr/