Μετακίνηση προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα στις δομές του Ε.Σ.Υ.

H αξιοποίηση προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα στις δομές του Ε.Σ.Υ. για να υπηρετήσει στην μάχη κατά της πανδημίας, εφόσον κριθεί απαραίτητο εξαιτίας  της διασποράς του κοροναϊού, προβλέφθηκε στην τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας.

Η πρόβλεψη αυτή θα έχει ισχύ έως και την 30η Ιουνίου του 2021 και ορίζει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών μπορεί ανθρώπινοι πόροι από τον ιδιωτικό τομέα να ενταχθούν στο δυναμικό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των Νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εθελοντικό ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, είναι δυνατόν υγειονομικοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα να αναλάβουν ιατρικά, νοσηλευτικά, ή βοηθητικά καθήκοντα, διαφορετικά της ειδίκευσής του.

Στο πνεύμα αυτό θα συνάπτεται ατομική σύμβαση απασχόλησης, με τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία θα αναφέρονται ρητά η διάρκεια απασχόλησης και οι όροι αποζημίωσης του ιδιώτη ιατρού, που καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση. Η διάρκεια απασχόλησης του ιατρικού προσωπικού δύναται να παρατείνεται για έξι ακόμα μήνες από τη λήξη της και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31η Δεκεμβρίου.

Προσλήψεις

Παράλληλα, το ΕΣΥ θα μπορεί να ενισχυθεί  με την πρόσληψη επικουρικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Οι προσλήψεις θα είναι ετήσιες και θα αφορούν επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό σε στρατιωτικά Νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, στα Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Απασχόληση συνταξιούχων ιατρών

Η «ευελιξία» της απασχόλησης «βετεράνων» ιατρών θα τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο θα αξιοποιηθούν συνταξιούχοι ιατροί, των αναγκαίων ειδικοτήτων για ορισμένο χρονικό διάστημα. Και σε αυτή την περίπτωση θα συνάπτεται ατομική σύμβαση απασχόλησης με τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, για χρονικό διάστημα έως την 30η Ιουνίου 2021.  Σημειώνεται  ότι η καταβολή της αποζημίωσης στους συνταξιούχους ιατρούς συνεπάγεται την καταβολή των ακαθάριστων συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών, μειωμένων κατά 30%. Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι ιατροί όλων των ειδικοτήτων, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ωστόσο, θα υπάρχει περιθώριο παράτασης για ένα ακόμα εξάμηνο από τη λήξη της σύμβασης και όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2021, εφόσον υφίστανται ανάγκες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

 

 Για τους ανασφάλιστους

Στην ίδια τροπολογία συμπεριλήφθηκε η  κάλυψη νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων πολιτών σε ιδιωτικές δομές υγείας. Η δυνατότητα αυτή αφορά κυρίως την περίπτωση μετακίνησης τους από δημόσια  σε ιδιωτικά νοσοκομεία, με βεβαίωση του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. και εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας τους στις δημόσιες δομές υγείας.

Οι δαπάνες για τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δικαιούχων καλύπτονται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας, η οποία κατανέμεται στον ΕΟΠΥΥ. Η διάταξη θα ισχύει έως και την 28 Φεβρουαρίου του 2021 και έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Εξοπλισμός νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών

Η δυνατότητα πρόσκλησης για την αγορά ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού για θεραπεία και νοσηλείας κρουσμάτων θα έχει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΙΦΕΤ ΑΕ) εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού και έως και την 28 Φεβρουαρίου 2021.

Η ενίσχυση με εξοπλισμό και υπηρεσίες προβλέπεται για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε δημόσιες δομές υγείας για τη νοσηλεία κρουσμάτων κοροναϊού.

Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία προμήθειας λόγω της τρέχουσας έκτακτης ανάγκης της Δημόσιας Υγείας, είναι:

  • αναπνευστήρες,
  • κλίνες νοσηλείας,
  • πάγιος εξοπλισμός κλινών,
  • μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων,
  • κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και
  • αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων.

Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων ανατίθεται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας σε ειδική επιτροπή αποτελούμενη από επιστήμονες.

 

Πηγή:https://virus.com.gr/