Μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων και σε ιδιωτικές κλινικές

Τροπολογία της Αριστοτέλους δίνει τη δυνατότητα αυτόλογων μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ παρατείνει και τις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού.

Η ρύθμιση που κατέθεσε η Αριστοτέλους σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας δίνει τη δυνατότητα σε ιδιωτικές κλινικές να διεξάγουν αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Παράλληλα, παρατείνει τις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού έως τον διορισμό μόνιμων υπαλλήλων στις θέσεις τους. Τέλος, αποσαφηνίζεται πως οι υπάλληλοι των γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων οικονομικών υπηρεσιών των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπ. Υγείας «δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια», κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Επικουρικό προσωπικό

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, έως την έκδοση του ΦΕΚ με τους διορισθέντες της προκήρυξης, «στις αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού απασχολούνται, με απόφαση του συλλογικού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όσοι παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές […] επειδή συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου κάλυψη, αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας».   Όπως αναφέρεται, η παράταση των συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των φορέων.

Μεταμόσχευση

Στόχος της ρύθμισης είναι η εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης περισσότερων ασθενών στη θεραπεία, ώστε να αποφευχθεί πιθανή επιβάρυνση της υγείας τους, λόγω καθυστερήσεων ή αναμονών.

Έτσι, ορίζεται ότι οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων διενεργούνται, πέραν των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, και σε «Μονάδες Μεταμόσχευσης» και των  ιδιωτικών κλινικών, που έχουν λάβει τις απαραίτητες άδειες και πληρούν τις προϋποθέσεις. Εφόσον, δηλαδή, έχουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και προσωπικό.

Τροπολογία

 

 

Πηγη:https://virus.com.gr