Με Υπουργική απόφαση ορίζονται τα κέντρα αναφοράς

Και η ανάθεση μελετών

 

Νέο πλαίσιο για τη λειτουργία Κέντρων Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα Δημόσιας Υγείας θεσπίζεται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας , μετά από γνώμη του Ε.ΣΥ.ΔΥ., δύνανται να αναγνωρίζονται Εργαστήρια, Τμήματα των Α.Ε.Ι., εργαστήρια της Ε.Σ. .Υ. και Μονάδες Νοσοκομείων ή άλλων επιστημονικών ή ερευνητικών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα Δημόσιας Υγείας, όπως επίσης και να τους ανατίθενται αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες ή και η παροχή εξειδικευμένων σχετικών υπηρεσιών προς τον ΕΟΔΥ. Η διαδικασία αναγνώρισης των Κέντρων Αναφοράς, θα γίνεται μετά από δημόσια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ύστερα από γνώμη του ΕΣΥΔΥ. Έως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους Εργαστήρια, Τμήματα των ΑΕΙ, εργαστήρια της ΕΣΔΥ και Μονάδες Νοσοκομείων ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν νομίμως αναγνωριστεί ως Κέντρα Αναφοράς. Οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις της συνεργασίας του ΕΟΔΥ με τα Κέντρα Αναφοράς, όπως ενδεικτικά η εξειδίκευση των ερευνητικών προγραμμάτων ή μελετών και οι υποχρεώσεις τους για την παροχή επιδημιολογικών δεδομένων προς τον ΕΟΔΥ καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΕΟΔΥ και του φορέα στον οποίο υπάγονται τα Τμήματα ή οι Μονάδες. Η χρηματοδότηση των Κέντρων Αναφοράς γίνεται μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

 

Πηγη:healthdaily