Με 1.100 ευρώ το μήνα επιδοτούνται ερευνητές

Στην προκήρυξη 601 υποτροφιών για την ενίσχυση νέων ερευνητών κατόχων διδακτορικού τίτλου, προχώρησε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Συγκεκριμένα, πρόκειται για το δεύτερο κύκλο της προκήρυξης του προγράμματος «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/ Ερευνητριών» μέσω του οποίου θα διατεθεί το συνολικό πόσο των 15.866.400 ευρώ για την παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανέρχεται σε 1.100 ευρώ (καθαρά), ενώ η ανώτατη διάρκεια της υποτροφίας, δεν μπορεί να ξεπερνά τους 24 μήνες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους μεταδιδάκτορες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

– Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,   – Επιστήμες Ζωής,    – Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπάρχει επίσημη βεβαίωση ΑΕΙ ή Ερευνητικού Κέντρου με υπογραφή του επιβλέποντος στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας, ο επιστημονικός τομέας, ο επιστημονικός κλάδος και η εξειδίκευση στην οποία εμπίπτει το θέμα της, καθώς και η ημερομηνία έναρξης ή η εκτιμώμενη ημερομηνία, η οποία και θα πρέπει να είναι το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως και την Παρασκευή 21/6/2019 και ώρα 15.00 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.iky.gr/ και στη συνέχεια να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. (Υπ’ όψιν Τμήματος Διαγωνισμών – Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία) τον φάκελο υποψηφιότητάς τους (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά) έως και την Παρασκευή 28/6/2019.
Οροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

2. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και η αναγόρευση τους σε διδάκτορα ή η επιτυχής υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής τους (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγόρευση) έλαβε χώρα μετά την 31/12/2011.

3. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης σε μία ξένη γλώσσα, επιπέδου Β2, της κλίμακας γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

4. Έχουν βεβαίωση από νόμιμο εκπρόσωπο αντίστοιχου φορέα ή μέλος ΔΕΠ, ή ομότιμο καθηγητή, ή ερευνητή βαθμίδας Γ’ και άνω, ότι εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα ή ότι πρόκειται να ξεκινήσουν την εκπόνησή της το αργότερο εντός τριμήνου από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων από το ΙΚΥ, σε ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο της χώρας.

5. Έχουν εκπληρώσει όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν άλλη υποτροφία που έχουν λάβει οποτεδήποτε από το ΙΚΥ.

6. Δεν θα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία.

7. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

8. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας: α) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου. Σε περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι εργάζονται με τις προαναφερθείσες σχέσεις εργασίας, υπάρχει δυνατότητα παραίτησης και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι μπορούν να εργάζονται το αργότερο έως τη σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ-Υποτρόφου.

Στις περιπτώσεις υποτρόφων οι οποίοι, κατά την διάρκεια της υποτροφίας, διορίζονται στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, η υποτροφία διακόπτεται χωρίς ανάκτηση της ήδη καταβληθείσας υποτροφίας η οποία περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στα μέχρι την ημερομηνία διορισμού υποβληθέντα ενδιάμεσα παραδοτέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της περίπτωσης iv της παρ 4 του κεφ. Ζ της παρούσας πρόσκλησης.

9. Δεν έχουν διοριστεί ως μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές σε

– Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/2017).

– Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα (ΕΚ-Ι) του άρθρου 13α του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

– Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ), δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α΄/1992) και του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄/2008).

– Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) του Ν.3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α΄/2003).

Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com