Μια διαδικτυακή πύλη για βέλτιστες πρακτικές σχετικά με μη μεταδοτικές ασθένειες

John-F. Ryan, διευθυντής Δημόσιας Υγείας στη ΓΔ Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και Elke Anklam, διευθύντρια της Διεύθυνσης F«Υγεία, Καταναλωτές και Υλικά Αναφοράς» του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

John-F. Ryan: Η διαδικτυακή πύλη βέλτιστων πρακτικών είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη στήριξη της νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την πρόληψη και την προαγωγή Συμπληρώνει την πλατφόρμα για την πολιτική υγείας

και παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης σε έναν ιστότοπο όλων των βέλτιστων πρακτικών που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με ορθές/βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τις μη μεταδοτικές ασθένειες μπορούν να βρουν έργα στους τομείς της ολοκληρωμένης περίθαλψης, της ψυχικής υγείας, της διατροφής και της σωματικής άσκησης, των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και της πρόληψη της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ.

Η πύλη δεν προβάλλει μόνο τις υπάρχουσες επιλεγμένες πρακτικές. Δίνει επίσης τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν πρακτικές μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Με τον τρόπο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν, να ανταλλάσσουν και να προωθούν το έργο τους. Θα επιλέγουμε τις «βέλτιστες» πρακτικές αξιολογώντας τις υποβαλλόμενες πρακτικές βάσει ενός συνόλου κριτηρίων που έχει εγκρίνει η συντονιστική ομάδα των κρατών μελών για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών. Οι «βέλτιστες πρακτικές» θα υποβάλλονται στη συντονιστική ομάδα με σκοπό τη μεταφορά και την ευρύτερη εφαρμογή τους στις διάφορες χώρες.

Στο άρθρο 168 της Συνθήκης αναφέρεται η σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η διαδικτυακή αυτή πύλη παρέχει στα κράτη μέλη έναν ενιαίο χώρο συγκέντρωσης ορθών και βέλτιστων πρακτικών, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται η επίσκεψη σε διάφορους ιστότοπους έργων και, ως εκ τούτου, να εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια και να αποτρέπονται τυχόν αβεβαιότητες. Εξάλλου, προσφέρει κάτι περισσότερο από μια απλή «ανταλλαγή». Δεν περιορίζεται στην ανταλλαγή έξυπνων ιδεών, αλλά συμβάλλει στην εφαρμογή τους στην πράξη. Η παροχή στήριξης στα κράτη μέλη για να υλοποιήσουν τα έργα που θεωρούν επωφελή για τους πολίτες είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει πραγματικά τις ζωές των ανθρώπων.

Elke Anklam: Το Κοινό Κέντρο Ερευνών, σε συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, θα διευκολύνει την αξιολόγηση των πρακτικών που υποβάλλονται για ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη. Θα εξακολουθήσει επίσης να παρέχει επιστημονική στήριξη μέσω μιας άλλης σχετικής διαδικτυακής πύλης, της πύλης γνώσεων για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών. Η πύλη αυτή παρέχει γενικές πληροφορίες και επιστημονική ενημέρωση σχετικά με ειδικά θέματα, όπως η διατροφή και η σωματική άσκηση. Οι ορθές και βέλτιστες πρακτικές που αφορούν αυτά τα θέματα μπορούν πλέον να περιλαμβάνονται σε αυτή τη διαδικτυακή πύλη. Οι δύο πύλες συμβαδίζουν και, όπως η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και το Κοινό Κέντρο Ερευνών, αλληλοϋποστηρίζονται και έχουν τον ίδιο στόχο για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών της ΕΕ.

 

Πηγη:https://virus.com.gr