Νέα εγκύκλιος ΕΟΦ για τα συνέδρια

Ακανθώδη ζητήματα γύρω από τις επιστημονικές εκδηλώσεις, που έχρηζαν διευκρίνισης επιχειρεί να αποσαφηνίσει με επικαιροποιημένη εγκύκλιο η διοίκηση του ΕΟΦ, η οποία περιλαμβάνει και κάποιες αλλαγές επί των διαδικασιών.

Ειδικότερα αποσαφηνίζονται θέματα όπως η διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων επί ελληνικού εδάφους, τα κτηνιατρικά συνέδρια, τα κόστη για τη συμμετοχή γιατρών σε συνέδρια του εξωτερικού, ενώ διευρύνονται χρονικά κάποιες προθεσμίες στη διαδικασία έγκρισης, ενημέρωσης και απολογισμού.

Η εγκύκλιος για την οργάνωση ή χρηματοδότηση συνεδριών ή σεμιναρίων σε θέματα αρμοδιότητας του ΕΟΦ, από́ φαρμακευτικές βιομηχανίες ή επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχουν Επαγγελματίες Υγείας, δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και είναι ήδη σε ισχύ.

Κόστος

Ο ΕΟΦ αποφάσισε να προσδιορίσει τα όρια στο κόστος διαμονής και διατροφής των Επαγγελματιών Υγείας σε συνέδρια του εξωτερικού, περιλαμβάνοντας και το ΦΠΑ, προς διευκόλυνση και αποφυγή παρερμηνειών. Συγκεκριμένα, το κόστος φιλοξενίας στις επιστημονικές εκδηλώσεις του εξωτερικού έχει πλέον «ταβάνι» τα 100 ευρώ για τη διατροφή με πρωινό, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από 70 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος, χωρίς ΦΠΑ. Το ανώτερο κόστος διαμονής προσδιορίζεται στα 300 ευρώ με ΦΠΑ, από 250 ευρώ χωρίς ΦΠΑ που ίσχυε πριν.

Υποβολές

Καταρχήν, στην επικαιροποιημένη εγκύκλιο ο ΕΟΦ περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων επιστημονικών εκδηλώσεων. Πέραν αυτού του απαραίτητου διευκρινιστικού εδαφίου της εγκυκλίου, ο ΕΟΦ αποφάσισε να αλλάξει και τα χρονικά όρια των υποβολών.

Δηλαδή, οι εταιρίες αρμοδιότητας ΕΟΦ θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία αναφορικά με συμμετοχές Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις και σε Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού – Εξωτερικού, το αργότερα δέκα ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. «Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων συμμετοχών ΕΥ γίνεται μηνιαίως καθ’ όλη την διάρκεια του μήνα συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία στην πλατφόρμα». Αυτά τα στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμο και το ΑΜΚΑ του Επαγγελματία Υγεία, η ειδικότητα του, ο φορέας εργασίας του και η εκπαιδευτική άδεια, το κόστος ανά επαγγελματία υγεία, αλλά και τυχόν «εξαίρεση», σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα εγκύκλιο και τέλος οι πληροφορίες της εκδήλωσης (Θέμα – Τόπος – Χρόνος – Διοργανωτής – Επιστημονικός φορέας της εκδήλωσης & link με το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης).

Χρόνος Απολογισμού

Η βάση δεδομένων του ΕΟΦ θα πρέπει πλέον να ενημερώνεται με στοιχεία για τις συμμετοχές επιστημόνων υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις και επιτροπές Εσωτερικού – Εξωτερικού, αλλά και με δεδομένα για το τελικό κόστος, όχι εντός διμήνου που ίσχυε μέχρι πρότινος, αλλά σε διάστημα 8 μηνών μετά το τέλος της εκδήλωσης.

 Χρόνος ακύρωσης/αντικατάτασης

Παράλληλα, αυστηροποιείται το χρονικό όριο για την ακύρωση και ενδεχόμενη αντικατάσταση συμμετοχής επαγγελματία υγείας σε επιστημονική εκδήλωση (συνέδριο ή επιτροπή), καθώς η εταιρία έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τη βάση δεδομένων το αργότερο 10 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης, από 7 ημέρες που ίσχυε μέχρι πρότινος. «Εάν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 10 ημερολογιακές ημέρες, η αντικατάσταση δεν είναι δυνατή και η συμμετοχή του ΕΥ προσμετρείται», αποσαφηνίζεται.

Συμβουλευτικές Επιτροπές

Σαφή διαχωρισμό μεταξύ των επιτροπών του εξωτερικού και εκείνες του εσωτερικού, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων εμπειρογνωμόνων θέτει ο ΕΟΦ. Συγκεκριμένα, ενώ για τις Επιτροπές στο Εξωτερικό κάθε εταιρία αρμοδιότητας του Οργανισμού μπορεί να καταθέσει απεριόριστο αριθμό αιτήσεων συμμετοχών για το εσωτερικό ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός. Δηλαδή, κάθε εταιρία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, «δύναται να καταθέτει αιτήσεις για δύο συναντήσεις Εμπειρογνωμόνων ανά θεραπευτική κατηγορία ετησίως, με ανώτατο ετήσιο (ημερολογιακό) όριο είκοσι, για εγκεκριμένα ή υπό έρευνα φάρμακα και θεραπείες, για το Εσωτερικό. Ο αριθμός ανά αποστολή δεν θα υπερβαίνει τους δέκαεμπειρογνώμονες και έκαστος εμπειρογνώμων μπορεί να συμμετάσχει έως δύο φορές ετησίως, ανά εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, για το Εσωτερικό».

Κτηνιατρικές Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Στον αντίποδα, κανένας περιορισμός δεν εφαρμόζεται στα κτηνιατρικά συνέδρια, στα οποία συμμετέχουν αντίστοιχοι επαγγελματίες υγεία. «Αιτήματα για διοργάνωση Κτηνιατρικών εκδηλώσεων με συμμετοχή ΕΥ σε αυτές δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τον αριθμό εκδηλώσεων, αριθμό συμμετοχών ΕΥ ή χρονικό περιορισμό», διευκρινίζει η εγκύκλιος.

Διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα

Διαφοροποιήσεις και διευκρινήσεις γύρω από τα συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα από διεθνείς φορείς περιλαμβάνει η επικαιροποιημένη εγκύκλιος του ΕΟΦ. Έτσι, για τις εν λόγω επιστημονικές εκδηλώσεις «που διοργανώνονται στην Ελλάδα αποκλειστικά από Διεθνείς Επιστημονικές Εταιρείες/Φορείς (χωρίς Ελληνική Επιστημονική εταιρεία/φορέα ως συνδιοργανωτή) δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος διοργάνωσης εκδήλωσης, προς επικύρωση από τον ΕΟΦ, όπως γίνεται για την διοργάνωση Επιστ. Εκδηλώσεων Εσωτερικού. Η κάλυψη των εξόδων των εν λόγω συνεδρίων γίνεται από τον ξένο επιστημονικό φορέα».

Τώρα για τις εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ που ενδιαφέρονται να επιχορηγήσουν συμμετοχές επιστημόνων υγείας ή και να δηλώσουν τυχόν χορηγίες με stands σε διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα που διοργανώνεται αποκλειστικά από επιστημονικό φορέα του Εξωτερικού, «θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αντίστοιχες συμμετοχές των ΕΥ ή/και χορηγίες σε αυτό, με τις διαδικασίες «Αίτημα Συμμετοχής ΕΥ» σε συνέδρια Εξωτερικού, ή/και «Γνωστοποίηση Χορηγίας Διεθνούς Εκδήλωσης». Για τις συγκεκριμένες χορηγίες με stands δεν θα κατατίθενται απολογιστικά 4 στοιχεία. Αναφορικά με τις συμμετοχές ΕΥ και τα όρια / περιορισμούς στα εν λόγω συνέδρια, ισχύει ότι και για τα Εσωτερικού», ξεκαθαρίζεται.

Εγκύκλιος ΕΟΦ Επιστημονικές Εκδηλώσεις

 

Πηγη:https://virus.com.gr