Νέα λίστα παρακολούθησης των μεταδοτικών νόσων στην Ευρώπη

Εκτελεστική απόφαση για τον κατάλογο των μεταδοτικών νόσων και συναφών ειδικών ζητημάτων υγείας, καθώς και των σχετικών ορισμών κρουσμάτων που πρέπει να καλύπτονται από το ευρωπαϊκό δίκτυο επιδημιολογικής παρακολούθησης, εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή*.

Ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει τις μεταδοτικές νόσους που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα ή επανεμφανίστηκαν, όπως οι λοιμώξεις από Chikungunya, Dengue, Lyme (βορρελίωση) και Zika και οι αντίστοιχοι ορισμοί των περιπτώσεων. Η απόφαση περιλαμβάνει, επίσης, αναθεωρημένους ορισμούς περιπτώσεων για πολλές άλλες μεταδοτικές ασθένειες και συναφή θέματα υγείας, όπως η μικροβιακή αντοχή (AMR) και οι λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (HAI). Επιπλέον, ο κατάλογος των ασθενειών και ο κατάλογος των ορισμών των περιπτώσεων προσαρμόζονται στην ονοματολογία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), σύμφωνα με τη διεθνή στατιστική ταξινόμηση των ασθενειών.

Οι τακτικές ενημερώσεις (όπως οι προαναφερόμενες) ενεργοποιούνται από νέες επιστημονικές πληροφορίες που προκύπτουν από την εξέλιξη των εργαστηριακών διαγνωστικών και πρακτικών, και βασίζονται στις επιστημονικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

*Με την απόφαση υπ’ αριθ. 1082/2013 απόφαση η ΕΕ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να καταρτίσει και να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των μεταδοτικών ασθενειών και τα συναφή ειδικά θέματα υγείας, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψή τους από το δίκτυο επιδημιολογικής επιτήρησης. Το δίκτυο αυτό συγκεντρώνει την Επιτροπή, το ECDC και τις αρμόδιες αρχές που είναι αρμόδιες σε εθνικό επίπεδο για την επιδημιολογική παρακολούθηση. Η Επιτροπή ορίζει, επίσης, τους ορισμούς των κρουσμάτων για κάθε μεταδοτική ασθένεια και το συναφές ειδικό θέμα υγείας που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη κατά την ανταλλαγή και την ενημέρωση με το δίκτυο επιδημιολογικής επιτήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα και η συμβατότητα των συλλεγόμενων δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης.

Πηγή: europa.eu, https://virus.com.gr