Νομοσχέδιο για τον Εθελοντισμό και τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών – Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση των φορέων

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τις «Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου αποτελούν η δημιουργία δημόσιας βάσης δεδομένων και ειδικού μητρώου οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις παροχής κρατικής χρηματοδότησης των κοινωφελών φορέων. Όπως επίσης, οι προϋποθέσεις παροχής εθελοντικής απασχόλησης, καθώς και η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για δωρεές υπέρ κοινωφελών σκοπών και κοινωφελών φορέων.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 δημιουργείται Ειδικό Μητρώο ΟκοιΠ για:

α) Υγεία, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Πρόνοια,

β) Περιβάλλον, Πολιτική Προστασία, Ποιότητα Ζωής,

γ) Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δικαιοσύνη, Διακυβέρνηση,

δ) Παιδεία, Έρευνα, Πολιτισμός,

ε) Καταναλωτής και

στ) Διεθνής Ανθρωπιστική και Αναπτυξιακή Συνεργασία, Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Όπως αναφέτεται, δεν επιτρέπεται σε μια ΟΚοιΠ να είναι εγγεγραμμένη σε περισσότερες από τέσσερις υποομάδες.

Στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ εγγράφεται η ΟΚοιΠ που πληροί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης τις εξής προϋποθέσεις:

Έχει συσταθεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν από την αίτηση εγγραφής της.

Πληροί τα ουσιαστικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας της.

Δεν συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους με πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησής της ή μέλη ή εταίρους της που έχουν τον καταστατικό έλεγχό της, συζύγους, τέκνα και γονείς των ανωτέρω προσώπων, πλην συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας με συνήθεις όρους και αποδοχές και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 3% του συνόλου των εργαζομένων, καθώς και με εταιρείες τις οποίες αυτά τα πρόσωπα ελέγχουν, έναντι αμοιβής ή ανταλλάγματος επαχθούς για την ΟΚοιΠ, που αποτιμάται άνω των χιλίων (1.000) ευρώ ετησίως.

Δεν λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% επί του προϋπολογισμού της για τη λειτουργία της ή δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Κρατική χρηματοδότηση

Οι κοινωφελείς φορείς δύνανται να λάβουν κρατική χρηματοδότηση:

έως 50.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ και

άνευ οιουδήποτε περιορισμού ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ.

 

 

Πηγη: https://www.healthview.gr/