Ξέρουμε τι νερό πίνουμε; Αρκεί ένα γραπτό ερώτημα

Προθεσμία ως τις 30 Ιουνίου έχουν οι εταιρίες διαχείρισης πόσιμου νερού της χώρας να ενημερώσουν το υπουργείο Υγείας για τους υπεύθυνους ύδρευσης της περιοχής τους, καθώς και τον τρόπο ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την ποιότητα του νερού.

Σχετική εγκύκλιο έστειλε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στο υπουργείο Εσωτερικών, καθώς επίσης και στην ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΔΕΥΑ της Λάρισας, αλλά και την ΚΕΔΕ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη ή τους Δήμους ευθύνης τους, αντίστοιχα, σχετικά με τους υπεύθυνους ύδρευσης των περιοχών τους.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού των περιοχών τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί «Πρόσβασης του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον» (ΦEK B’/17.3.2006).

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ύστερα από γραπτή αίτηση του στις δημόσιες αρχές να λαμβάνει γνώση ή και να ζητά τη χορήγηση πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, χωρίς να επικαλείται την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος».

Παράλληλα εφαρμόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7-10-2015) η οποία αναφέρεται στην πληροφόρηση του κοινού (καταναλωτών) με στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η δεύτερη απόφαση προβλέπει ότι «οι υπεύθυνοι ύδρευσης λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους καταναλωτές κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Κατόπιν των παραπάνω, καλούνται οι εταιρίες ύδρευσης και οι τοπικοί φορείς στο πλαίσιο του εποπτικού τους ρόλου επί της παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, να ενημερώσουν σχετικά τους «υπεύθυνους ύδρευσης», καθώς και την Υπηρεσία του υπουργείου Υγείας έως τις 30-6-2019, με αναλυτικό κατάλογο για τους υπεύθυνους ύδρευσης της περιοχής ευθύνης τους και τον τρόπο ενημέρωσης του κοινού ανά υπεύθυνο ύδρευσης.

 

Πηγη:https://healthmag.gr/