Οδηγίες για τη δημιουργία Α.Η.Φ.Υ. από πιστοποιημένους ιατρούς

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα
Υπουργείου Υγείας
κ Βαρδαρό Σταμάτη
Αρ. Πρωτ.: 2271/11-4-2019
Δυνάμει του άρθρου 84 # 5 του Ν4600/2019, ο «Α.Η.Φ.Υ. ενεργοποιείται από τον οικογενειακό ιατρό, στον οποίο ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραμμένος, διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο ιατρό, ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας ή παιδιατρικής, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από το σύστημα αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ.. »
Παρακαλείσθε να συντάξετε σαφείς οδηγίες για τη δημιουργία του Α.Η.Φ.Υ. ώστε να κοινοποιηθούν στους ως άνω πιστοποιημένους ιατρούς.
Η Πρόεδρος         Ο Γραμματέας
Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Πατριαρχέας
Πηγη:http://medispin.blogspot.com