Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος υγείας

Εγκύκλιο με τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος υγείας εκδίδεται α) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας εκάστου επαγγέλματος, και β) με απόφαση αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Σ.Α.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναλόγως της προέλευσης των τίτλων εκπαίδευσης του επαγγελματία υγείας.

Συγκεκριμένα περί των αποφάσεων αναγνώρισης που χορηγούνται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το «άρθρο1»τηςπαρ. Θ.16 «Τροποποίηση του Π.Δ.38/2010» του ν.4093/2012 ( ΦΕΚ 222 Α ́):

«Με το παρόν διάταγμα:

1. Εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς:

α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», (Ε.Ε.αριθ.L 255/30.9.2005 σελ. 22) και θεσπίζονται οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη − μέλη (στο εξής αναφερόμενα ως «κράτη –μέλη καταγωγής») και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, να ασκεί αυτό το επάγγελμα.

β) Την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ηςΝοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα τηςελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», (Ε.Ε. αριθ. L 363/20.12.2006 σελ.141),κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, άλλων κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.» Επιπροσθέτως σύμφωνα με την παρ. 5 «του άρθρου 2» της εν λόγω τροποποίησηςκαθορίζεται ότι «Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση σεσυγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος». Επιπλέον με το «άρθρο 56» του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ́) το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων είναι το αρμόδιο όργανο και συγκεκριμένα το Τμήμα Α ́ αποφαίνεται: α)επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, επιπέδου αντιστοίχου προς τα οριζόμενα υπό στοιχεία δ ́ και ε ́ του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος και β) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος (ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ́).

 

6ΞΝ8465ΦΥΟ-6Σ1-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΣΑΕΠ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

Πηγη:http://www.moh.gov.gr και https://www.healthview.gr/