Ο Έλληνας παιδο-καρδιοχειρουργός Γ. Σαρρής πρόεδρος της ECHSA

Καινοτόμες εξελίξεις προωθούνται συστηματικά από την Ευρωπαϊκή Παιδοκαρδιοχειρουργική Εταιρεία (European Congenital Heart Surgeons Association – ECHSA) με κύριους άξονες δράσης την συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ευρείας Βάσης Δεδομένων Παιδοκαρδιοχειρουργικών Επεμβάσεων της Εταιρείας σε Πανευρωπαϊκή αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, την διενέργεια επιστημονικής έρευνας σε σοβαρά παιδοκαρδιοχειρουργικά θέματα, την διαμόρφωση κατευθυντηρίων οδηγιών με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας και την βελτίωση των χειρουργικών αποτελεσμάτων, καθώς και την προώθηση της εκπαίδευσης νέων χειρουργών μέσω της πρωτοποριακής μεθόδου χειρουργικής προσομοίωσης χρησιμοποιώντας ακριβή μοντέλα καρδιακών παθήσεων κατασκευασμένα με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing).

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Καρδιοχειρουργών Συγγενών Καρδιοπαθειών» (European Congenital Heart Surgeons Foundation), που ιδρύθηκε το 1992 και μετονομάστηκε σε «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιοχειρουργών Συγγενών Καρδιοπαθειών» (European Congenital Heart Surgeons Association – ECHSA), δηλαδή Ευρωπαϊκή Παιδοκαρδιοχειρουργική Εταιρεία το 2003, δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για Συγγενείς Καρδιοπάθειες (European Congenital Heart Defects Database – ECHDD), πρόδρομο της σημερινής ECHSA Congenital Database.

Η ECHSA, πρόεδρος της οποίας με τετραετή θητεία εξελέγη πρόσφατα ο διεθνούς κύρους Έλληνας παιδο-καρδιοχειρουργός, Γεώργιος Σαρρής, δίνει μεγάλη έμφαση στη συλλογή δεδομένων από τα αποτελέσματα παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων από όλη την Ευρώπη αλλά και από όλες τις Ηπείρους.

Δεδομένα για 300.000 παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

Τα δεδομένα αυτά, που αφορούν ήδη περί τις 300.000 παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, συμβάλλουν ώστε να καταστεί εφικτή, με μεγάλη στατιστική ακρίβεια, η μελέτη της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων αυτών, ο εντοπισμός παραγόντων κινδύνου, ο προσδιορισμός των επιπλοκών, και η σύγκριση των αποτελεσμάτων: Η ανάλυση των δεδομένων αποτελεί αξιόπιστο και αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης, προσδιορισμού της βέλτιστης χειρουργικής αντιμετώπισης συγκεκριμένων συγγενών καρδιοπαθειών, και προσδιορισμού του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας διαφόρων παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων.

Στόχος είναι ο καθορισμός ευρωπαϊκών “standards of care” και η διαμόρφωση κατευθυντηρίων οδηγιών διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας των παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, ώστε να μειώνεται η θνητότητα και η νοσηρότητα και να βελτιώνεται μακροπρόθεσμα η ποιότητα της ζωής των παιδιών με καρδιολογικά προβλήματα ακόμα και μετά την ενηλικίωση.

Προσωπικά δεδομένα

Σχετικά με τη λειτουργία της Βάσης Δεδομένων, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τηρούνται με απόλυτη αυστηρότητα όλοι οι κανόνες εμπιστευτικότητας των δεδομένων, σε απόλυτη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες Κανονισμούς. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν συμπεριλαμβάνεται στη Βάση Συγγενών Καρδιοπαθειών της ECHSA .

Η πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων – το λογισμικό, την υποστήριξη και τα συναφή reports – είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου για όλα τα συμμετέχοντα παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα στην Ευρώπη και παγκοσμίως, έναντι συμβολικής μόνον ετήσιας συνδρομής που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων.

Πέραν της αξιοποίησης των στοιχείων της Βάσης Δεδομένων, η ECHSA δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην διενέργεια στοχευμένων κλινικών μελετών. Σημαντικών προβλημάτων της παιδοκαρδιοχειρουργικής, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύονται στα υψηλοτέρου κύρους επιστημονικά περιοδικά και συνιστούν σημαντικά βοηθήματα για την ποιοτική άσκηση της Παιδοκαρδιοχειρουργικής παγκοσμίως. Παράδειγμα είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες για την καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση της σύμπλοκης πάθησης που είναι γνωστή σαν μετάθεση των μεγάλων αγγείων.

Οι οδηγίες αυτές, που συντάχθηκαν από Διεπιστημονική Επιτροπή με επικεφαλής τον κ. Σαρρή, Πρόεδρο της ECHSA, ήταν το περισσότερο διαβασμένο άρθρο όλης της περασμένης χρονιάς στο European Journal of Cardiothoracic Surgery.

Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες

Επιπροσθέτως των επιστημονικών της δραστηριοτήτων, η ECHSA δίδει ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Οργανώνει υψηλού επιπέδου Επιστημονικά Συνέδρια με συμμετοχή κορυφαίων παιδοκαρδιοχειρουργών από όλη την Ευρώπη αλλά και από όλο τον κόσμο. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής προσφοράς σε νεότερους παιδοκαρδιοχειρουργούς, η ECHSA αξιοποιεί τις επαναστατικές δυνατότητες που προσφέρει στην ιατρική η τεχνολογία του 3D Printing. Την τεχνολογία έχει σημαντικά αναπτύξει στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Σαρρής.

Ήδη παρουσιάστηκε το πρώτο από μια σειρά Σεμιναρίων Χειρουργικής Προσομοίωσης (Hands-On Surgical Simulation Training Workshops) κατά τη διάρκεια του διεθνούς Συνεδρίου “Athens Cross Road Congress on Cardiovascular Diseases”. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 9 Νοεμβρίου 2018. Αυτό το εναρκτήριο Workshop επικεντρώθηκε στη διδασκαλία μίας πολύ σημαντικής και τεχνικά ιδιαίτερα σύμπλοκης και απαιτητικής Παιδοκαρδιοχειρουργικής επέμβασης. Πρόκειται για την Αντιμετάθεση των Μεγάλων Αγγείων (Arterial Switch Operation – ASO, for Transposition of the Great Arteries) σε νέους χειρουργούς.

Οι εισηγήσεις πάνω στην ορθή χειρουργική τεχνική, στα λεπτά της σημεία και στις πιθανές παγίδες της ακολουθήθηκαν από πρακτική εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την επέμβαση αυτή σε 3D εκτυπωμένα φυσικού μεγέθους ακριβή αντίγραφα καρδιών πραγματικών βρεφών με μετάθεση των μεγάλων αγγείων.

Η ECHSA προγραμματίζει την πραγματοποίηση κι άλλων τέτοιων σεμιναρίων στο μέλλον, με έμφαση σε διάφορες σημαντικές παιδο-καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Πολυκεντρικές μελέτες

«Η ελπίδα της ECHSA είναι να συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης μας για το καλό των ασθενών», τόνισε ο κ. Σαρρής.

«Η μελέτη και ανάλυση του πλούσιου υλικού που συσσωρεύεται διαρκώς στη Βάση Δεδομένων. Σε συνδυασμό με τις πολυκεντρικές μελέτες και επιστημονικές δημοσιεύσεις της Εταιρείας, συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση της πρώιμης μετεγχειρητικής και της ύστερης επιβίωσης. Όπως και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο.

Όλα αυτά αποτελούν τους παγκόσμιους στόχους της ECHSA, για τους οποίους θα εργαστώ από την θέση του Προέδρου της που μου εμπιστεύτηκε, σαν Έλληνας. Θα ήθελα να συμβάλλω ώστε, τα πολύτιμα αυτά εργαλεία και η τεχνογνωσία που διαθέτει η ECHSA να τύχουν ιδιαίτερης αξιοποίησης στη δικιά μας χώρα. Τόσο από τους συναδέλφους επιστήμονες – ιατρούς όσο και από τους αρμοδίους πολιτειακούς παράγοντες. Επ’ ωφελεία των μικρών μας ασθενών που τόσο χρειάζονται την φροντίδα όλων μας».

Λίγα λόγια για την ECHSA

Σκοπός της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας (European Congenital Heart Surgeons Association – ECHSA) είναι να προάγει τη χειρουργική για συγγενείς καρδιοπάθειες. Να βελτιώσει τη θεραπεία ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες στην Ευρώπη. Να προωθήσει με κάθε τρόπο την έρευνα και τις θεραπείες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις συγγενείς καρδιοπάθειες. Ανεξάρτητα από τη φυλή, το θρήσκευμα, την καταγωγή, την οικονομική ευμάρεια ή όποιον άλλο παράγοντα μπορεί να ξεχωρίζει τους ασθενείς.

Για την υλοποίηση του στόχου της η Εταιρεία πραγματοποιεί έρευνα πάνω στη χειρουργική για συγγενείς καρδιοπάθειες. Ενώ, οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και συνέδρια με αντικείμενο τις συγγενείς καρδιοπάθειες για τα Μέλη της.

 

Πηγη:https://www.healthpharma.gr/