Πέντε Οριζόντια Έργα Πληροφορικής

Στο τομέα της Υγείας

Στην υλοποίηση πέντε οριζόντιων έργων

πληροφορικής αναφέρθηκε ο Γιώργος

Στεφανόπουλος, ειδικός σύμβουλος
του υπουργού Υγείας, στην ομιλία
του στο συνέδριο «Health IT». Τα
έργα αυτά είναι:

1. Το Εθνικό Πλαίσιο
Διαλειτουργικότητας για την Υγεία,
ένα κομβικής σημασίας έργο, ώστε να
μπορούν τα συστήματα που υπάρχουν
σήμερα να «μιλούν την ίδια γλώσσα».

2. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος για
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,
σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ.

3.Εγκατάσταση των συστημάτων RIS-PACS.

4. Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης
του συνόλου της Αιμοδοσίας ση χώρα
μας.

5. Επέκταση του Εθνικού Δικτύου
Τηλεϊατρικής. Αναφερόμενος στις
εγκρίσεις των προτάσεων των παραπάνω
έργων, ο κ. Στεφανόπουλος δήλωσε
ότι έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα οι
τρεις προτάσεις. Aναφορικά με τη
χρηματοδότηση των RIS-PACS, ανέφερε
ότι υπήρξε δέσμευση του Γ.Γ. Ψηφιακής
Πολιτικής ότι το έργο θα ενταχθεί στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Επίσης, αναμένεται έγκριση και για το
Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας.

 

Πηγη:Health Daily