Παραπεμπτικά για εξετάσεις και από τις μαίες! Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπ.Υγείας

Και επισήμως θα έχουν πλέον το δικαίωμα οι μαίες να χορηγούν παραπεμπτικά σε ασθενείς μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπως προβλέπει ειδική διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ήδη τα προηγούμενα χρόνια οι μαίες είχαν τη δυνατότητα να δίνουν παραπεμπτικά για εξετάσεις όπως το τεστ ΠΑΠ, αλλά λόγω του νέου συστήματος τις ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ είχαν αποκλεισθεί. Μία δυνατότητα που διευκόλυνε ιδιαίτερα τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών όπου μπορεί να μην υπάρχει διαθέσιμος γυναικολόγος.

Στο παρελθόν πάντως αντίστοιχη ρύθμιση που επιχειρήθηκε να προωθηθεί από τον υπουργό Υγείας είχε προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των γιατρών.

Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπεται ότι πλέον οι μαίες και οι μαιευτές που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα έχουν δικαίωμα παροχής παραπεμπτικών σε ασφαλισμένους του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Διευκρινίζεται πάντως ότι η εκτέλεση των παραπεμπτικών πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

Τι πρέπει να κάνουν οι μαίες

Οι μαίες για να μπορούν να χορηγούν παραπεμπτικά για εξετάσεις θα πρέπει να εγγραφούν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) της ΗΔΙΚΑ.

Ακολουθούν όλες οι οδηγίες περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο:

Υποχρεώσεις μαιών – μαιευτών ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

«1. Οι μαίες – μαιευτές υποχρεούνται να γράφονται ως χρήστες του Σ.Η.Σ. που διαχειρίζεται ο Φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις παρ. 2 έως 9.

2. Κατά την εγγραφή τους οι μαίες-μαιευτές δηλώνουν τα εξής:
α) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο,
β) αριθμό άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος και ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος,
γ) ιδιότητα μαίας –μαιευτή,
δ) ΑΜΚΑ,
ε) αριθμό μητρώου στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκουν και ημερομηνία εγγραφής σ’ αυτόν,
στ) σύλλογο μαιών, στον οποίο ανήκουν,
ζ) αριθμό φορολογικού μητρώου,
η) αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή αριθμό διαβατηρίου για τους αλλοδαπές-πούς μαίες –μαιευτές,
θ) στοιχεία διεύθυνσης εργασίας,
ι) κωδικό υγειονομικής μονάδας.

Οι μαίες – μαιευτές που είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες του Σ.Η.Σ. ταυτοποιούνται κατά την είσοδό τους στο σύστημα με τη χρήση στοιχείων ταυτοποίησης. Η εγγραφή και η ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική καταχώριση παραπεμπτικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα.

3. Οι μαίες –μαιευτές, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς με την επίδειξη βιβλιαρίου υγείας και τη χρήση ΑΜΚΑ, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τα παραπεμπτικά. Στα παραπεμπτικά οι μαίες –ευτές καταχωρίζουν το είδος της εξέτασης που επιβάλλεται να εκτελεστεί.

Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα να εισάγουν με ελεύθερο κείμενο την αιτία παραπομπής του ασφαλισμένου στο αντίστοιχο πεδίο, όπου κρίνεται απαραίτητο, ή να επιλέξουν τη διάγνωση, χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα κωδικοποιήσεων (ΙCD). Στη συνέχεια, εισάγουν τις εξετάσεις από τον κατάλογο εγκεκριμένων πράξεων, από το τιμολόγιο ιατρικών πράξεων και εξετάσεων ή/και τον κανονισμό παροχών.

4. Το παραπεμπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά περιέχει στοιχεία της μαίας –μαιευτή που το καταχώρισε, την ημερομηνία καταχώρισης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής τους. Κάθε παραπεμπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος εμφανίζεται και με την μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode).

5. Μετά την επιβεβαίωση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης του παραπεμπτικού, οι μαίες-μαιευτές εκτυπώνουν αντίγραφο του παραπεμπτικού που καταχωρίστηκε, το υπογράφουν και το παραδίδουν στον ασθενή, ο οποίος το παραδίδει στη δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών υγείας που θα εκτελέσει το εν λόγω παραπεμπτικό αντίστοιχα.

6. Η εκτέλεση των παραπεμπτικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προθεσμίες, οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισμό του εκάστοτε Φ.Κ.Α.

7. Οι μαίες –μαιευτές μπορούν να ακυρώσουν παραπεμπτικό που έχουν καταχωρίσει, αν τούτο δεν έχει εκτελεστεί.

8. Οι μαίες –μαιευτές έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των παραπεμπτικών που έχουν καταχωρίσει ηλεκτρονικά οι ίδιοι.

9. Οι μαίες –μαιευτές υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους στο Σ.Η.Σ., καθώς και για την επεξεργασία, την καταχώριση και την εκτύπωση των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών.

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr