Παραπομπές σε ειδικούς γιατρούς και εξετάσεις – Τι προβλέπουν οι αποφάσεις

Εξαιρούνται από τον προγραμματισμό οι ειδικότητες γυναικολογίας, ψυχιατρικής, οφθαλμολογίας, οδοντιατρικής

Συντονιστικό ρόλο στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ασφαλισμένων αναλαμβάνει ο οικογενειακός γιατρός, καθώς αυτός θα είναι υπεύθυνος στο εξής για την πρόσβαση των ασθενών στους ειδικούς γιατρούς, ανάλογα με την πάθηση ή τις παθήσεις τους.

Αυτό προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με την οποία ορίζεται ο τρόπος παραπομπής των ασθενών στους γιατρούς ειδικοτήτων, και η οποία αναφέρει τα εξής: «Ο οικογενειακός ιατρός, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4486/2017, αντιπροσωπεύει το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και υποστηρίζει την «κυκλοφορία» του μέσα σε αυτό, ενεργώντας ως πλοηγός.

Ο οικογενειακός ιατρός παραπέμπει τον λήπτη υπηρεσιών υγείας στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας εντός της οικείας Υ.ΠΕ.,εφόσον το κρίνει ιατρικώς απαραίτητο.

Οι παραπομπές γίνονται υπό το πρίσμα των γενικών αρχών όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 του ν. 4486/2017 και με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του λήπτη  υπηρεσιών υγείας εντός του οργανωτικού πλαισίου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Όταν αυτή η επιλογή εξαντλείται, ο οικογενειακός ιατρός παραπέμπει κατά περίπτωση σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας ».

Με την απόφαση καθορίζονται δύο κατηγορίες παραπομπών:

  • η απλή παραπομπή, με ισχύ 30 ημερολογιακών ημερών για προγραμματισμό μιας επίσκεψης σε ειδικό ιατρό,  και
  • η παραπομπή χρόνιου νοσήματος, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης και ισχύ 12 μηνών, για το σύνολο των απαιτούμενων επισκέψεων σε ειδικό ιατρό.

Η παραπομπή από οικογενειακό ιατρό σε ιατρό άλλης ειδικότητας (πλην Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής) γίνεται ηλεκτρονικά.

Παραπομπή δεν απαιτείται για προγραμματισμό επίσκεψης στις παρακάτω ειδικότητες:  γυναικολογία,  ψυχιατρική,  οφθαλμολογία,  οδοντιατρική.

Το έντυπο παραπομπής ασθενή, όπως εκτυπώνεται από την εφαρμογή, φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του παραπέμποντος ιατρού και περιλαμβάνει τα εξής:

1. Στοιχεία παραπέμποντος ιατρού 
1.1. Όνομα 1.2. Επώνυμο 1.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 1.4. Μονάδα
2. Στοιχεία Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας 
2.1. Όνομα 2.2. Επώνυμο 2.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 2.4. Έτος Γέννησης 2.5. Διεύθυνση 2.6. Αριθμός Τηλεφώνου 2.7. Ασφαλιστικός Φορέας 2.8. Ασφαλιστική Ικανότητα
3. Στοιχεία Οικογενειακού Ιατρού
3.1. Όνομα 3.2. Επώνυμο 3.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 3.4. Μονάδα
4. Στοιχεία Παραπεμπτικού
4.1. Κωδικός Παραπεμπτικού 4.2. Ημερομηνία Έκδοσης Παραπεμπτικού 4.3. Ημερομηνία Λήξης Παραπεμπτικού
5. Αιτιολογία
6. Διάγνωση
7. Στοιχεία Παραπομπής 

7.1. Ιατρική ειδικότητα Παραπομπής 7.2. Κατηγορία Παραπομπής (απλή,  χρόνιου νοσήματος) 7.3. Παρατηρήσεις

Το έντυπο παραπομπής προσκομίζεται από το λήπτη υπηρεσιών υγείας και τηρείται αρχείο:

  • από το αρμόδιο τμήμα για την κίνηση των ασθενών (π.χ. Γραμματεία) των Κέντρων Υγείας ή των δημόσιων μονάδων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου έχει παραπεμφθεί.
  • από τον συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχο υπηρεσιών υγείας, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 4486/2017.

Από την πλήρη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος και έπειτα, δεν απαιτείται το φυσικό έγγραφο της παραπομπής.

Για την επίσκεψη σε ειδικό ιατρό μετά από παραπομπή απαιτείται ο προγραμματισμός της επίσκεψης.

Για τον προγραμματισμό αυτό χρησιμοποιείται η υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή (σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Η επιλογή μονάδας, ιατρού και ώρας γίνεται με τον έως τώρα προβλεπόμενο τρόπο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ο λήπτης υπηρεσιών υγείας μπορεί να προγραμματίσει την επίσκεψή του σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους.

Για τον προγραμματισμό αυτό χρησιμοποιείται η υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή (σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Έως την πλήρη και λειτουργική ένταξη των δημόσιων μονάδων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο ανωτέρω σύστημα, ο προγραμματισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα. Η εξυπηρέτηση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών δεν απαιτεί παραπομπή. Τα επείγοντα περιστατικά αντιμετωπίζονται στις δημόσιες δομές υγείας σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία διαλογής ασθενών (triage) και τον βαθμό οργάνωσης των δομών αυτών.

Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, σε κάθε περιοχή με πλήρη κάλυψη από Οικογενειακούς Ιατρούς, σύμφωνα με τα πληθυσμιακά όρια του αρ. 6 του ν. 4486/2017, εφαρμόζεται το σύστημα παραπομπών όπως περιγράφεται.

Σε περιοχές με πλήρη κάλυψη από Οικογενειακούς Ιατρούς, επισκέψεις σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ειδικούς ιατρούς εκτός συστήματος Παραπομπών δεν θα αποζημιώνονται. Σε κάθε επίσκεψη που πραγματοποιείται μετά από παραπομπή, το αποτέλεσμα της καταγράφεται στο φάκελο του ασθενή και ο Οικογενειακός Ιατρός έχει πρόσβαση σε αυτό.

Παραπομπές διαγνωστικών εξετάσεων
Στο μεταξύ, με νεώτερη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, τροποποιείται το Παράρτημα της προηγούμενης απόφασής του, σχετικά με τις παραπομπές για διαγνωστικές εξετάσεις, ανάλογα με τις ειδικότητες γιατρών που συνταγογραφούν τις παραπομπές αυτές.
Οι αλλαγές αυτές οφείλουν να ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ και να τεθούν σε εφαρμογή από 1ης Ιουλίου.

Η απόφαση για τις παραπομπές σε διαγνωστικές εξετάσεις επισυνάπτεται εδώ.

Πηγη:http://healthmag.gr