Πιλοτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα: «Έξυπνο» μητρώο δημόσιων συμβάσεων

Πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη χρήση των δεδομένων σε δημόσιες συμβάσεις Ε.Ε. θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, με στόχο την εισαγωγή της καινοτομίας και την καλύτερη παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων.

Για τον σκοπό αυτό «συμμαχούν» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Open Contracting Partnership.  Το δεύτερο πιλοτικό έργο θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία.

Επιδίωξη των δυο πιλοτικών έργων που θα διαρκέσουν έως το 2021, είναι η βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας των δημόσιων διαγωνισμών, που συγχρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ε.Ε. στην Ελλάδα και την Πολωνία. Απώτερο σκοπό στην χώρα μας θα έχει την ενοποίηση και την ενσωμάτωση όλων των βάσεων δεδομένων σε ένα ενιαίο «έξυπνο» μητρώο δημόσιων συμβάσεων.

Με τον τρόπο αυτό οι προσφέροντες και οι πολίτες θα έχουν διαδικτυακή πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα καταβληθεί προσπάθεια ακόμη να καλυτερεύσει η ποιότητα των δεδομένων και να προσφερθούν εργαλεία ανάλυσης βασισμένων σε δεδομένα για την εποπτεία της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Τα πορίσματα από την εφαρμογή των πιλοτικών προγραμμάτων αναμένεται να συμβάλλουν στην επιτυχή εφαρμογή τους σε άλλα κράτη – μέλη.

Προσδοκία είναι μέσα από την «έξυπνη» χρήση της καινοτομίας και των ανοικτών δεδομένων, να διευκολυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των δημόσιων συμβάσεων έργων, αγαθών και υπηρεσιών.

Στόχος οι δημόσιες συμβάσεις

Περισσότερα από 370 δισ. ευρώ από κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή προβλέπεται στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. να επενδυθούν στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση στα κράτη – μέλη. Εκτιμάται ότι οι δημόσιες αρχές στην Ε.Ε. δαπανούν ετησίως σχεδόν το 14% του ΑΕΠ στις δημόσιες συμβάσεις, δαπάνη που ανέρχεται σε περισσότερα από 1,9 τρις ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν το ήμισυ της χρηματοδότησης που συνδέεται με την πολιτική συνοχής διοχετεύεται μέσω δημόσιων συμβάσεων. Μέσα από πρωτοβουλίες η  Επιτροπή ήδη έχει μεριμνήσει για να στηρίξει τα κράτη – μέλη ώστε να αναβαθμίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διοικήσεις και οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις για Κοινοτικές επενδύσεις. Τέτοιες περιπτώσεις είναι τα σύμφωνα ακεραιότητας.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της Επιτροπής είναι τόσο η συμμετοχή των πολιτών στην καλύτερη διακυβέρνηση όσο και οι αποτελεσματικότερες επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή.

Πηγή: sepe.gr

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/