Πιο κοντά η Αριστοτέλους στην Επιτροπή HTA

Άμεσα κινήθηκε το Υπουργείο Υγείας με στόχο τη δημιουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, προχωρώντας στην ανάρτηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Μια εβδομάδα μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, με την οποία ορίζονταν οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλεγούν τα μέλη της Επιτροπής, ο Ανδρέας Ξανθός προχώρησε στο επόμενο βήμα, αναρτώντας στη Διαύγεια και τη σελίδα του Υπουργείου  την Πρόσκληση και καλώντας όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην 11μελή Επιτροπή HTA, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Η νέα ΥΑ περιγράφει όλη τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής των υποψηφίων που θα προταθούν στον Υπουργό Υγείας. Επίσης, περιλαμβάνει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης, σημειώνοντας πως θα έχει γνωμοδοτικό ρόλο ώστε ο Υπουργός υγείας να αποφασίζει σχετικά με την ένταξη ή απένταξη φαρμάκων από τη θετική λίστα, αλλά και την αναθεώρηση της. Παράλληλα, αναγράφει τα τυπικά προσόντα αξιολόγησης των υποψηφίων, αλλά και τα ασυμβίβαστα. Όπως αναφέρεται, τα πρόσωπα θα πρέπει να έχουν επιστημονική εξειδίκευση ή εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους τομείς:

α) φαρμακολογία,
β) κλινική φαρμακολογία,
γ) φαρμακοεπιδημιολογία,
δ) αξιολόγηση κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας,
ε) φαρμακοοικονομία, και
στ) κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώου παθήσεων (registries)

Ιδιαίτερα προσόντα θεωρούνται  η ιδιότητα μέλους ΔΕΠ ή η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, αλλά και η συμμετοχή στη διεξαγωγή κλινικών μελετών ή ερευνητικών προγραμμάτων, η συμμετοχή του υποψηφίου σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών ή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και η συμμετοχή του υποψηφίου σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την κατάρτιση μητρώων παθήσεων (registries) ή η επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της φαρμακευτικής αγοράς.

“Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής, μετά την εξέταση των αιτήσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, συντάσσει πρακτικό σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται πίνακας κατάταξης με τους τρεις επικρατέστερους υποψήφιους από κάθε τομέα – ειδικότητα, δηλαδή με τους συνολικά δεκαοκτώ επικρατέστερους υποψήφιους, λαμβάνοντας υπόψη και τους λόγους απόρριψης αιτήσεων”, αναφέρει η Πρόσκληση, προσθέτοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα επιλογής λιγότερων υποψηφίων, αν δεν συμπληρώνονται οι παραπάνω αριθμοί των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 10 ημέρες, αρχίζει από 7 Μαρτίου ,και λήγει 20 Μαρτίου.

Προσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιτροπής HTA

 

Πηγη:https://virus.com.gr