ΠΟΣΙΠΥ: Claw back στα ραδιοφάρμακα

Προς
Αναπλ. Υπουργό Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Βασ. Πλαγιανάκο
Αθήνα, 15/05/2019
Αρ. Πρωτ. : 186
Claw back στα ραδιοφάρμακα
Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Αριθμ. οικ.113385 ΦΕΚ 35Β /14-1-15 αρθ.1 παραγ.4 η οποία εξακολουθεί να ευρίσκεται εν ισχύ:
« 4. Για όλες τις πράξεις Πυρηνικής Ιατρικής που πραγματοποιούν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας (Κλινικές, Διαγνωστικά κέντρα, κ.λπ.) στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, και στις οποίες χρησιμοποιούνται ραδιοφάρμακα, αυτά θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, με βάση το τιμολόγιο αγοράς τους και το παρατηρητήριο τιμών από 1.1.2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Ο ΕΟΟΠΥ μπορεί να διαπραγματεύεται απευθείας με τους προμηθευτές των ραδιοφαρμάκων (εταιρίες παραγωγής ή αντιπροσώπους εταιρίες) για την τιμή αποζημίωσης του εκάστοτε ραδιοφαρμάκου. Η δαπάνη θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ από τον ΚΑΕ 0674». (όπου ο ΚΑΕ 0674 είναι ο κωδικός για την αποζημίωση των φαρμάκων)
Για κάποιο ανεξήγητο λόγο ο ΕΟΠΥΥ υπήγαγε παρανόμως την αποζημίωση της αγοράς του ραδιοφαρμάκου στον Κωδικό 0671.01 που αφορά την δαπάνη της εκτέλεσης διαγνωστικών εξετάσεων, με αποτέλεσμα να υφίσταται και αυτό (το ραδιοφάρμακο) το claw back που επιβάλλεται στις διαγνωστικές εξετάσεις.
Δηλαδή στην πράξη ο Πυρηνικός γιατρός χρεώνεται την περικοπή του claw back και για την αγορά των υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εξετάσεων.
Απαιτούμε, όπως έχουμε επανειλημμένως επισημάνει τον τελευταίο χρόνο, να σταματήσει άμεσα αυτός ο παραλογισμός και:
1) Ο ΕΟΠΥΥ να αποζημιώνει την αγορά του ραδιοφαρμάκου στο ακέραιο από τον ΚΑΕ 0674 σύμφωνα με παραπάνω ισχύουσα Υπουργική απόφαση,
2) Ο ΕΟΠΥΥ να επιστρέψει στους παρόχους, τις παρανόμως επιβληθείσες παρακρατήσεις του claw back, κατά το αντίστοιχο διάστημα.
Σε άλλη περίπτωση θα αναγκαστούμε να καταφύγουμε σε νομικά μέτρα προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η ζημία την οποία έχουμε υποστεί
Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου Σπ. Κραμποβίτης