Προκήρυξη θέσεων γιατρών υπαίθρου με ειδικότητα γενικής ιατρικής

Στην προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Πλοία, προχώρησε το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με την προκήρυξη, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28 Φεβρουαρίου 2018. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 13η Μαρτίου 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι ιατροί που ενδιαφέρονται για υπηρεσία υπαίθρου “επί θητεία”. Οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής προηγούνται στην επιλογή θέσεων των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου και των ιατρών επί θητεία. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου προηγούνται επίσης των ιατρών επί θητεία. Ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής με ηλικία άνω των 50 ετών, επιλέγουν θέσεις μόνο σε περιοχές άγονες και προβληματικές Α΄κατηγορίας.

Επίσης, ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν με παράταση, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα προκήρυξη. Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεοι και επί θητεία) οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (ως ιατροί επί θητεία), μόνον εάν μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνουν την ετήσια θητεία τους στο Γ. Ν. – Κ.Υ., Κ.Υ., Π.Π.Ι., Π.Ι., Ε.Π.Ι. και Πλοίο, που είναι διορισμένοι. Ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής αποκλείονται της συμμετοχής τους σε θέσεις Πλοίων.

Οι ιατροί (υπόχρεοι και επί θητεία) που δεν έχουν δικαίωμα επιλογής θέσης, σύμφωνα με την αριθμ. Α2γ/Γ.Π.οικ.26519/2015 απόφαση, (6) σχετικό, θα αναγράφουν στην αίτηση και στο πεδίο «ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» τη φράση «Χωρίς δικαίωμα επιλογής θέσης».

Το έντυπο της αίτησης χορηγείται από την υπηρεσία, ενώ είναι αναρτημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.moh.gov.gr), μαζί με την προκήρυξη.  Η σειρά επιλογής των κωδικών–θέσεων εκφράζει και τη σειρά προτίμησης, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η επιλογή όλων των θέσεων καθώς και του Νομού.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, καθώς και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην παρακάτω διεύθυνση :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ΄ Αριστοτέλους 17 Τ.Κ.: 104 33 Αθήνα

 

Πηγη:http://www.healthview.gr