Προσλήψεις: «Άκυρες» χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Υγεία λόγω εκλογών

Σε όνειρο θερινής νυκτός μετατράπηκαν οι εξαγγελίες για 2.500 προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μέσα στο 2019, όπως τόνιζε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός. Η προκήρυξη των εθνικών εκλογών «παγώνει» ουσιαστικά τις όποιες ανακοινώσεις – υποσχέσεις της προηγούμενης περιόδου, μεταθέτοντας το σοβαρό ζήτημα διαχείρισης των ελλείψεων, στην επόμενη κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός είχε εξαγγείλει 1.000 προσλήψεις γιατρών και 1.500 προσλήψεις νοσηλευτικού,παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσα στο 2019. Παράλληλα είχε ανακοινώσει ότι οι προσλήψεις στην υγεία θα φτάσουν τις 10.000 σε βάθος τετραετίας.

Μάλιστα πριν από 10 ημέρες περίπου, η Αριστοτέλους προχώρησε στην προκήρυξη 902 θέσεων γιατρών οι οποίες αφορούν ειδικευμένους γιατρούς επί θητεία όλων των ειδικοτήτων, για τα νοσοκομεία και Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα. Παράλληλα αναμενόταν και η προκήρυξη για τις 1.500 θέσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Αναστέλλονται προκηρύξεις και προσλήψεις 

Με την προκήρυξη των εκλογών αναστέλλονται σχεδόν τα πάντα, όπως προβλέπει το άρθρο 28 του Ν. 2190/94. Συγκεκριμένα, στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης απαγορεύεται -πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών. Όπως και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Τι προβλέπεται για την προεκλογική περίοδο

Σύμφωνα με το άρθρο 28: Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους η απαγόρευση των προσλήψεων και μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο ρυθμίζεται σε πάγια βάση με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190 / 1994, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικά φαινόμενα, που υποβαθμίζουν τη Δημόσια Διοίκηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, (Π.Δ.173 / 2014, ΦΕΚ 277 Α ‘/ 31.12.2014), έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή στην πρόσληψη, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190 / 1994, όπως ισχύει, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας (άρθρο 100 του ν.3528 / 2007) και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

Μετακλητοί υπάλληλοι

Από την απαγόρευση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 εξαιρούνται και δεν εμπίπτουν οι μετακλητοί υπάλληλοι. Όπως και το προσωπικό των υπηρεσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το προσωπικό του άρθρου ν 22 του. 2190/1994, όπως ισχύει. Καθώς επίσης και οι προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης. Όπως προβλέπει η παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2190 / 1994.

Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ως πράξεις υπηρεσιακών μεταβολών νοούνται οι πράξεις μετακίνησης, απόσπασης, μετάθεσης, μετάταξης, ένταξης, προαγωγών, επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων όπως αυτές αναφέρονται στο Δ Μέρος του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528 / 2007 – ΦΕΚ 26 Α ‘) ή σε ειδικές διατάξεις, προκειμένου για προσωπικό που δεν υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

Διευκρινίζεται εκ νέου ότι η απαγόρευση της έκδοσης πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και η απαγόρευση έκδοσης οποιασδήποτε πράξης μεταβολής που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού, όπως προκύπτει σαφώς από τις διατάξεις της παρ. 1 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές αυτών πράξεις. Συμπεριλαμβανομένων και των εγκριτικών αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει, καθώς και των αποφάσεων κατανομής του άρθρου 11 παρ. 5 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας (πρόσληψη, μετάταξη).

Δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις

Δηλαδή, δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού, ούτε πράξεις για προσλήψεις. Επίσης, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη / μετάταξη / απόσπαση προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή εκτάκτου, δεν συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για τα θέματα που εμπίπτουν στην ανωτέρω αναστολή, δεν υπογράφονται ούτε δημοσιεύονται πράξεις διορισμού ή μετατάξεων.
Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, οι διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί, κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής.

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α), σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις όπου απαιτείται υπηρεσιακή μεταβολή ή πρόσληψη (γιατρών, νοσηλευτικού κ.α.) προσωπικού κατά το άρθρο 21 του ν. 2190/1994, προκειμένου να αντιμετωπισθούν επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της Υπηρεσίας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Τριμελή Επιτροπή. Η Επιτροπή συγκροτείται με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αποτελείται από τον αρχαιότερο σύμβουλο και τους δύο αρχαιότερους παρέδρους του ίδιου δικαστηρίου.

Τι δήλωνε ο Ανδρέας Ξανθός

Πριν από περίπου έναν μήνα, ο υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός, διαβεβαίωνε ότι οι 2.500 προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού που έχουν προγραμματιστεί για το 2019, προχωρούν κανονικά. Πράγματι, εάν συνέβαινε, θα ανακουφίζονταν σημαντικά η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Όπως τόνιζε ο Ανδρέας Ξανθός, από το 2019 και μετά θα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα αντικατάστασης προσωπικού όταν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε θέση του ΕΣΥ (π.χ. γιατρών). Με σχέση αποχώρησης- πρόσληψης ένα προς ένα.

 

Πηγη:https://www.healthpharma.gr/