Προσωπικά δεδομένα : Ανέτοιμο το Δημόσιο – Υστερεί στην προστασία τους

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διεξήγαγε αυτεπάγγελτη έρευνα, σε σύνολο 65 υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων

Με τη … συνήθη συμπεριφορά, ανυπακοής και έλλειψης συμμόρφωσης, αποδεικνύεται – έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του – ότι υποδέχθηκε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, η ελληνική πραγματικότητα και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.
Κορυφαίο; Το Δημόσιο, με υστέρηση στον τομέα της διαφάνειας.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διεξήγαγε αυτεπάγγελτη έρευνα, σε σύνολο 65 υπευθύνων που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ασφάλισης, ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσιών εισιτηρίων και των υπηρεσιών δημοσίου τομέα, για να διαπιστώσει πρωτίστως παντελή έλλειψη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τα cookies και τις συναφείς τεχνολογίες, στο σύνολο σχεδόν των υπευθύνων επεξεργασίας.
Σύμφωνα πάντα με την Αρχή, «παρατηρήθηκε, επίσης, ελλιπής ενημέρωση για τις πράξεις επεξεργασίας και τους αποδέκτες των δεδομένων σε ποσοστό 40% περίπου των υπευθύνων. Αισθητή είναι η υστέρηση του Δημοσίου στη συμμόρφωση, κυρίως στον τομέα της διαφάνειας στο σύνολο σχεδόν των φορέων που ελέγχθηκαν».
Στον αντίποδα, κινούνται τα στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια των διαδικτυακών τόπων μέσω ενδεικτικών σημείων ελέγχου, αντιληπτών από τον πολίτη κατά την πλοήγησή του, καθώς το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει κατά τι το 80% των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων. Παρατηρήθηκε επίσης επαρκής βαθμός δημοσιοποίησης στοιχείων υπευθύνου προστασίας δεδομένων στον ιδιωτικό τομέα, σε ποσοστό άνω του 70% των υπευθύνων επεξεργασίας.
Καθώς η έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018 και βρίσκεται σε εξέλιξη, η Αρχή καθιστά σαφείς τους σκοπούς της αυτεπάγγελτης δράσης της: τη διερεύνηση του επιπέδου συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ευαισθητοποίηση υπευθύνων επεξεργασίας και υποκειμένων των δεδομένων με τις εν λόγω διατάξεις, αλλά και την άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων της, όταν η έρευνα ολοκληρωθεί.
Πηγη:medispin.blogspot.com