Πως θα μεταφερθούν οι υπάλληλοι του ΚΕΕΛΠΝΟ στον νέο Οργανισμό μετά την κατάργησή του!

Παρελθόν αποτελεί πλέον το πολυσυζητημένο ΚΕΕΛΠΝΟ αφού με τον νέο νόμο του υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε, αντικαθίσταται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Βέβαια μέχρι να καθοριστεί το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Οργανισμού, το ΚΕΕΛΠΝΟ θα συνεχίζει κανονικά τις δραστηριότητές του.

Όσο για τους εργαζόμενους, αυτοί θα μεταφερθούν ανάλογα την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Βέβαια θα προστεθούν και νέοι εργαζόμενοι στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας αφού στο νόμο προβλέπονται επιπλέον θέσεις.
Σχετικά με το υπάρχον προσωπικό, αυτό θα μεταφερθεί ως εξής:

-Το προσωπικό του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται αυτοδίκαια με την ίδια έννομη σχέση στον Ε.Ο.Δ.Υ. και κατατάσσεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον νέο οργανισμό. Αν δεν υπάρχουν, μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα.

Πως θα μεταφερθούν οι γιατροί στο νέο ΚΕΕΛΠΝΟ

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, υπάλληλοι που υπηρετούν ως ιατροί ΠΕ στονΕ.Ο.Δ.Υ., ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός τριάντα (30) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος και κρίση του Συμβουλίου Επιλογής Ιατρών Δημόσιας Υγείας, εντάσσονται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. που προβλέπεται στον Οργανισμό, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, σε θέση που προκύπτει από μετατροπή της οργανικής τους θέσης από ΠΕ Ιατρών σε Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.

Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση των προαναφερόμενων Ιατρών είτε στην περίπτωση που δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτηση είτε στην περίπτωση που απορριφθεί αιτιολογημένα η αίτησή τους.

Υπάλληλοι του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν διατεθεί με οποιοδήποτε καθεστώς σε άλλους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, επιτρέπεται να μεταταγούν στους φορείς που έχουν διατεθεί και υπηρετούν, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της υπηρεσίας υποδοχής, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και, αν δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή.

Στην περίπτωση των ιατρών, που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία, η μετάταξη γίνεται το αργότερο εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, σε κενή ή προσωποπαγή θέση του κλάδου Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ., ύστερα από αξιολόγηση του Συμβουλίου και εφόσον προσκομίζεται μετά την αξιολόγηση του ως άνω συμβουλίου, αποδεικτικό περί διακοπής της άσκησης ιδιωτικού έργου.

Οι ιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ. που έχουν διατεθεί σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων, εφόσον μεταταχθούν στους οικείους φορείς, δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα ή θέση, πλην των ανωτέρω μονάδων, εντός του φορέα που μετατάσσονται.
Αν, είτε δεν υποβληθεί αίτηση για μετάταξη από τον υπάλληλο είτε απορριφθεί η αίτησή του αυτή, ο υπάλληλος κατατάσσεται, σε κενή ή προσωποπαγή θέση του Ε.Ο.Δ.Υ..

 

Πηγη :https://www.healthreport.gr/