Πως κατανέμονται οι 1116 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία με μοριοδότηση του επικουρικού προσωπικού! Όλη η απόφαση

Σε πολλά νοσοκομεία αλλά και φορείς του υπουργείου Υγείας κατανέμονται οι μόνιμες θέσεις εργαζομένων στο ΕΣΥ, σύμφωνα με το ΦΕΚ που εκδόθηκε.
Η διαδικασία θα περάσει μέσα από το ΑΣΕΠ, ενώ με βάση την προκήρυξη η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και αφορούν τακτικό προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη περιλαμβάνει μοριοδότηση του επικουρικού προσωπικού ώστε να μπορούν να προσληφθούν σε μόνιμες θέσεις όσο το δυνατόν περισσότεροι. Ωστόσο ο αριθμός των 1116 θέσεων δεν καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων που αποτελεί σήμερα το επικουρικό προσωπικό.

Βέβαια η συγκεκριμένη προκήρυξη πέρασε από 1000 κύματα αφού εκδόθηκε με καθυστέρηση έπειτα από ακύρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική), ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
Όπως διευκρινίζεται στην προκήρυξη, το ΑΣΕΠ πριν την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων καλεί τους υποψηφίους που αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται να υποβάλουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων , μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.

Νοσηλευτικό προσωπικό στα ψυχιατρικά νοσοκομεία

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι σχετικά με τις περιπτώσεις πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα ψυχιατρικά νοσοκομεία και γενικά στις Ψυχιατρικές δομές, ποσοστό 50% τουλάχιστον από τις θέσεις που προκηρύσσονται καλύπτεται από άνδρες υποψήφιους.

Εάν ο αριθμός των ανδρών υποψηφίων – σημειώνει το ΑΣΕΠ– που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα διορισμού είναι μικρότερος από το παραπάνω ποσοστό, επιτρέπεται να καταλάβουν οι γυναίκες υποψήφιοι μέχρι το 70% των κενών θέσεων που έχουν προκηρυχθεί. Εάν και στην περίπτωση αυτή απομένουν κενές θέσεις, γίνεται επαναπροκήρυξη των θέσεων.

Πατήστε ΚΛΙΚ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλη την απόφαση σε ΦΕΚ αλλά και τις μόνιμες 1116 θέσεις.

HEALTHREPORT.GR:FEK_7ASEP_28.03.2019

 

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr