Πότε αναλαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ δαπάνες περίθαλψης στο εξωτερικό – Ποια είναι η διαδικασία – Ποιες δαπάνες καλύπτονται

Ο ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει δαπάνες περίθαλψης στο εξωτερικό κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Οργανισμού και με θετική γνωμάτευση Υγειονομικού Οργάνου.

Ο ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει τις δαπάνες περίθαλψης στο εξωτερικό, όταν ο ασφαλισμένος:

  • Πάσχει από σοβαρό νόσημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα, είτε γιατί δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης που απαιτείται, είτε γιατί στη χώρα μας υπάρχει ελλιπής εμπειρία, και είναι γνωστό ότι η αντίστοιχη διάγνωση και θεραπεία γίνεται στο εξωτερικό (και δεν αποτελεί πειραματική ή ερευνητική μέθοδο).
  • Πάσχει από σοβαρό νόσημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα έγκαιρα και εντός χρόνου ιατρικά αιτιολογημένου.
  • Πάσχει από σοβαρό νόσημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί εσπευσμένη αναχώρηση στο εξωτερικό, χωρίς προηγούμενη έγκριση.
  • Νοσήσει και του προσφερθούν υγειονομικές υπηρεσίες λόγω αιφνιδίου, βιαίου και αναπότρεπτου συμβάντος, όταν βρίσκεται προσωρινά στο εξωτερικό.
  • Χρήζει μεταμόσχευσης ιστών, ή οργάνων (συμπαγών, ή ρευστών), η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ή στον κρίσιμο για την περίπτωση του ασθενούς χρόνο.

Ποια είναι η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος για προγραμματισμένη περίθαλψη στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τον  ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να εξεταστεί υπόθεση προγραμματισμένης νοσηλείας στο εξωτερικό, ο ασφαλισμένος, ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσέρχεται στην ανάλογα με τον τόπο μόνιμης διαμονής του χωρικά αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ, και υποβάλλει αίτημα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι κάθε σχετικό αίτημα δύναται να εξεταστεί κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για την έκδοση εντύπου S2 (παλαιό Ε112) και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, το αίτημα εξετάζεται και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4213/13 (Οδηγία 2011/24/ΕΕ)  για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται σε περίπτωση εγκεκριμένης προγραμματισμένης περίθαλψης εκτός Ελλάδας

Οι δαπάνες νοσηλείας. Η απόδοση γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ απευθείας στο νοσοκομείο μέσω του Ευρωπαϊκού εντύπου S2 είτε με χρηματική καταβολή.

Τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής ασθενή και συνοδού (εφόσον εγκρίνει συνοδό το ΑΥΣ), καθώς και τυχόν δαπάνες μετακινήσεων με συνοδεία γιατρού, φορείου, οξυγόνου κλπ. (εφόσον εγκριθούν από το ΑΥΣ).

Ημερήσια κατ’ άτομο αποζημίωση δαπανών διαμονής έως του ποσού των πενήντα Ευρώ (€ 50,00) και διατροφής έως του ποσού των τριάντα Ευρώ (€ 30,00). Η αποζημίωση καλύπτει το/τη συνοδό για όσες ημέρες θα παραμείνει δικαιολογημένα στο εξωτερικό, αλλά και τον/την ασθενή (και τυχόν δότη) για κάθε ημέρα δικαιολογημένης παραμονής εκτός νοσοκομείου. Ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να προκαταβάλλει μέρος των δαπανών προσωπικών εξόδων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο ασφαλισμένος.

Προσοχή: Σε περίπτωση έκδοσης S2, τυχόν συμμετοχή του ασθενή ανάλογα με τη νομοθεσία του κράτους περίθαλψης καθώς και αμοιβές ειδικών γιατρών, καλύπτονται υποχρεωτικά από τον ασθενή και δεν αποζημιώνονται από τον Οργανισμό.

Στην περίπτωση της Διασυνοριακής Περίθαλψης καλύπτονται οι δαπάνες περίθαλψης, που θα αναγνωρίζονταν εάν η συγκεκριμένη περίθαλψη είχε χορηγηθεί στην Ελλάδα και δεν αναγνωρίζονται δαπάνες διαμονής και μετακίνησης παρά μόνο, κατά περίπτωση, για άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία (ΚΕΠΑ).

Πηγή: https://www.eopyy.gov.gr

 

https://www.iatropedia.gr