Πώς θα πληρωθούν για το πρώτο εξάμηνο οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακοί γιατροί

Μετά την παρέλευση του εξαμήνου, η αποζημίωση του οικογενειακού γιατρού προσδιορίζεται βάσει των πραγματικών στοιχείων του πληθυσμού ευθύνης.

Τη διαδικασία εξόφλησης των οικογενειακών παθολόγων και παιδιάτρων του ΕΟΠΥΥ, περιγράφει με εγκύκλιό του ο πρόεδρος του Οργανισμού.

Στην εγκύκλιο, αναφέρεται πως οι γιατροί αμείβονται κατά κεφαλή για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης τους, βάσει του συντελεστή ηλικιακής ομάδας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο της ισχύος της σύμβασης, η αμοιβή ανέρχεται για τους γενικούς γιατρούς και παθολόγους στα 1.801,09 ευρώ και για τους παιδιάτρους στα 1.800,00 ευρώ.

Μετά την παρέλευση του εξαμήνου, η αποζημίωση προσδιορίζεται βάσει των πραγματικών στοιχείων εγγεγραμμένου πληθυσμού ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

Για τη μηνιαία αποζημίωση του πρώτου πρώτου εξαμήνου, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν είναι τα εξής:

  • Το πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Το τιμολόγιο θα φέρει υπογραφή και την προβλεπόμενη σφραγίδα του εκδότη.
  • Το έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής, που θα εκτυπώνεται από το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού (Ε-ΔΑΠΥ) μετά την ολοκλήρωση της.

Τα δικαιολογητικά, θα τοποθετούνται σε φάκελο Α4, στον οποίο θα επικολλάται το έντυπο με τα στοιχεία της υποβολής (εκτυπώνεται από το Ε-ΔΑΠΥ) και θα ταχυδρομούνται, μέχρι και την 20ή του επόμενου μήνα.

Ο οικογενειακός ιατρός για κάθε επίσκεψη μέλους του πληθυσμού ευθύνης του, θα καταχωρεί στο Ε-ΔΑΠΥ και θα εκτυπώνει το αντίστοιχο έντυπο στο οποίο θα υπογράφει ο δικαιούχος (στις περιπτώσεις παιδιάτρων θα υπογράφει ο γονέας του ανήλικου δικαιούχου).

Αρχείο

Τα έντυπα των επισκέψεων (τα οποία από την ανάλυση των στοιχείων του πρώτου εξαμήνου μπορεί να μεταβληθούν) θα τηρούνται ανά μήνα στο αρχείο του γιατρού, για οποιονδήποτε έλεγχο από τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Η εκκαθάριση της μηνιαίας αποζημίωσης των οικογενειακών ιατρών θα γίνεται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Για τη μηνιαία αποζημίωση, μετά την λήξη του πρώτου εξαμήνου από την ισχύ της σύμβασης, θα υποβάλλονται το πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το έντυπο που θα εκτυπώνεται από το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού (Ε-ΔΑΠΥ).

Επιπλέον Πληροφορίες