Πώς υλοποιείται η εικαζόμενη συναίνεση για δωρεά οργάνων – Απόφαση από το υπουργείο Υγείας

Σε περίπτωση που ενήλικος επέλθει σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου και δεν είναι ενταγμένος σε ένα από τα δύο μητρώα, η απόφαση για την αφαίρεση οργάνων πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας.

Διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν τη δωρεά οργάνων και την εικαζόμενη συναίνεση των υποψήφιων δοτών, παρέχει το υπουργείο Υγείας.

Με απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρατίθεται πιο κάτω), ορίζεται – μεταξύ άλλων – ο τρόπος διάθεσης των οργάνων από εγκεφαλικά νεκρούς, οι οποίοι δεν είχαν κάνει εν ζωή δήλωση δωρεάς ή άρνησης. Για τις αλλαγές στο καθεστώς της δωρεάς οργάνων είχε ενημερώσει το Iatronet τον περασμένο Ιανουάριο.

Όπως ορίζεται στη νέα απόφαση, κάθε ενήλικος πολίτης δύναται να εκφράσει τη βούλησή του για δωρεά ενός ή περισσοτέρων οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση, συμπληρώνοντας τη “δήλωση δωρεάς οργάνων και ιστών”, με την οποία εγγράφεται στο “Εθνικό Μητρώο Δωρητών” που είναι ενιαίο και τηρείται στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η αφαίρεση των οργάνων και ιστών, που ο δωρητής έχει δηλώσει, με ελεύθερη βούληση, ότι επιθυμεί να προσφέρει, πραγματοποιείται μόνο με την προϋπόθεση διάγνωσης εγκεφαλικού θανάτου και χωρίς να απαιτείται η συναίνεση της οικογένειάς του.

Τα όργανα και οι ιστοί, για τα οποία ο δωρητής έχει εκφράσει τη βούλησή του να μην προσφέρει, αποκλείονται από τη διαδικασία δωρεάς.

Κάθε ενήλικος πολίτης δύναται να εκφράσει την αντίθεση του στη δωρεά οργάνων και ιστών, συμπληρώνοντας τη “δήλωση άρνησης δωρεάς οργάνων και ιστών”. Με τη δήλωση αυτή εγγράφεται στο “Μητρώο Αρνητών”, το οποίο είναι ένα και ενιαίο και διατηρείται στον ΕΟΜ.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο πολίτης διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο, δεν μπορεί να γίνει δωρεά οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση.

Οι πολίτες που έχουν ενταχθεί είτε στο ένα είτε στο άλλο μητρώο, μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας “δήλωση διαγραφής”.

Οικογένεια

Σε περίπτωση που ενήλικος πολίτης επέλθει σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου και διαπιστωθεί από τον ΕΟΜ ότι δεν είναι ενταγμένος σε ένα από τα δύο μητρώα, η απόφαση για την αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση, πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας.

Οι δηλώσεις για αποδοχή ή άρνηση της δωρεάς υποβάλλονται στον ΕΟΜ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με κάθε τρόπο που να διασφαλίζεται το γνήσιο της υπογραφής του πολίτη. Στους τρόπους αυτούς περιλαμβάνονται:

  • Αυτοπροσώπως στην έδρα του ΕΟΜ.
  • Με συστημένη επιστολή του πολίτη προς τον ΕΟΜ, που περιέχει τη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια ή δημοτική αρχή.
  • Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της ιστοσελίδας του ΕΟΜ και χρήσης των διαπιστευτηρίων του TAXISNET (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης) για την ταυτοποίηση των στοιχείων του πολίτη.
  • Με κάθε άλλο τρόπο που ανακοινώνεται από τον ΕΟΜ.

Κάρτα

Με την εγγραφή ενός πολίτη στο “Εθνικό Μητρώο Δωρητών”, εκδίδεται από τον ΕΟΜ κάρτα δότη, την οποία ο πολίτης λαμβάνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως από την έδρα του Οργανισμού.

Σε περίπτωση απώλειας, η “Κάρτα Δότη” αντικαθίσταται κατόπιν επικοινωνίας του πολίτη με τον ΕΟΜ και υποβολή αιτήματος αντικατάστασης.

Η έλλειψη “Κάρτας Δότη”, δεν συνεπάγεται διαγραφή από το “Εθνικό Μητρώο Δωρητών” και η διαγραφή πραγματοποιείται μόνο με δήλωση του πολίτη.

Τα Μητρώα Δωρητών και Αρνητών τηρούνται αποκλειστικά υπό την ευθύνη του ΕΟΜ, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των δύο Μητρώων γίνεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Επιπλέον Πληροφορίες