Σε δημόσια διαβούλευση το κανονιστικό πλαίσιο πρακτικών ακτινοπροστασίας

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 έθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Φωτάκης την κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών-αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων».

Σκοπός των ρυθμίσεων της υπό διαβούλευση κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η οικοδόμηση μιας σύγχρονης, βελτιωμένης και ολιστικής προσέγγισης του κανονισμού ακτινοπροστασίας, με ταυτόχρονο συγκερασμό και σύνθεση όλων των προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση όλοι οι κοινωνικοί εταίροι και κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις της ανωτέρω ρύθμισης.

Μεταξύ άλλων στο άρθρο 28 ορίζεται ότι για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας ορίζονται τα ακόλουθα πεδία αναγνώρισης: α) πεδίο Α: για ιατρική έκθεση (συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης μη ιατρικής απεικόνισης   β) πεδίο Β: εκτός της ιατρικής έκθεσης (ιδίως για σκοπούς κτηνιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς, εκπαιδευτικούς, διαχείρισης ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων και φυσικών ραδιενεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένου του ραδονίου, και άλλους σκοπούς).

  1. Οι ενδιαφερόμενοι για την αναγνώριση κατ’ ελάχιστο διαθέτουν:

α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ·

β) αποδεικτικό μεταπτυχιακής τυπικής εκπαίδευσης στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας·

γ) αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών ακτινοπροστασίας στο πεδίο αναγνώρισης·

δ) ειδικά για αναγνώριση στο πεδίο Α, άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων -Ακτινοφυσικών Ιατρικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ΠΔ….

  1. Η ισχύς της αναγνώρισης των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας σε συγκεκριμένο πεδίο αναγνώρισης έχει διάρκεια επτά (7) έτη. Για την ανανέωση της αναγνώρισης απαιτείται αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ακτινοπροστασίας στο πεδίο αναγνώρισης στην οποία συμμετείχαν τα τελευταία επτά έτη διάρκειας 60 ωρών.

Για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής οι ενδιαφερόμενοι κατ’ ελάχιστο διαθέτουν:

α) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών Ιατρικής·

β) αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης στις ιατρικές εκθέσεις, αναγνωρισμένη από εθνικούς ή διεθνείς φορείς·

γ) αποδεδειγμένη τριετή εργασιακή εμπειρία Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής.

Η ισχύς της αναγνώρισης των εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής έχει διάρκεια επτά (7) έτη. Για την ανανέωση της αναγνώρισης απαιτείται αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικών εκθέσεων στην οποία συμμετείχαν τα τελευταία επτά (7) έτη διάρκειας εξήντα (60) ωρών.

 

Πηγη:https://www.healthview.gr/