Στα 4000 η αποζημίωση του Πρόεδρου της Εθνικής Αρχής Προμηθειών Υγείας

Στα 4.000 ευρώ καθορίστηκε η αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, με απόφαση του υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση η αποζημίωση αφορά θέση με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, και έχει αναδρομική ισχύ από 18/12/2017.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η αποζημίωση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, με καθεστώς μερικής απασχόλησης, καθορίστηκε στο ποσό των 1.500,00 Ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές αυτού.

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι στην περίπτωση που οριστεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, η αποζημίωσή του ορίζεται στο ποσό των 2.500,00 Ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές αυτών.

Σε ότι αφορά τα λοιπά μέλη της Επιτροπής, πλην πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η αποζημίωση ορίστηκε στο ποσό των 200,00 Ευρώ ανά μήνα με την προϋπόθεση πραγματοποίησης τουλάχιστον τεσσάρων (4) συνεδριάσεων το μήνα.

Σε περίπτωση πραγματοποίησης λιγότερων των τεσσάρων συνεδριάσεων ανά μήνα η οριζόμενη αποζημίωση περικόπτεται αναλογικά. Σημειώνεται ότι οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου θα παρέχονται εκτός του ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από την υπερωριακή αποζημίωση.

 

Πηγη:http://www.healthview.gr